Školy zapojené v projektu Zelená škola, který funguje pod taktovkou společnosti REMA Systém, se mohou těšit na nový vzdělávací program zaměřený na odpovědné nakládání s elektroodpady pod názvem Odpad není k zahození. Je určen pro žáky 4. až 6. tříd základních škol, které seznámí s problematikou elektroodpadu a naučí je s ním zacházet tak, aby chránili životní prostředí.

Program i odbornou metodiku učitelé obdrží ještě před prázdninami, aby měli dostatek času se s ní seznámit. Kromě toho se školy mohou těšit na další ročník oblíbené soutěže EkoEDA, která startuje hned po prázdninách.

Společnosti REMA připravily pro školy zapojené do projektu Zelená škola nový vzdělávací program zaměřený na environmentálně odpovědné nakládání s elektroodpady, kde je hlavním tématem nejen hierarchie nakládání s odpady, ale i předcházení vzniku odpadů formou odpovědné spotřeby.

„Myšlenkovým základem pro sestavení vzdělávacího programu je obava, že navzdory citelným dopadům spotřeby elektroniky na životní prostředí je danému tématu dosud věnována jen malá pozornost. Cílem metodiky je pak skrze porozumění širším souvislostem dovést žáky k environmentálně prospěšnému, udržitelnému a odpovědnému zacházení s elektrozařízeními i elektroodpadem.

Takovýto přístup má totiž nezanedbatelný pozitivní efekt na zmírnění zmíněných dopadů a je součástí řešení mnoha globálních problémů životního prostředí,“ uvádí David Vandrovec, generální ředitelspolečností REMA, které v tuzemsku zajišťují zpětný odběr a recyklaci elektroodpadu.

Vzdělávací program vznikl ve spolupráci s neziskovou organizací Botič o. p. s. a Střediskem ekologické výchovy Toulcův dvůr v pražské Hostivaři a je určen žákům 4. až 6. ročníků základních škol a odpovídajícího nejnižšího stupně osmiletých gymnázií. Metody a formy byly vybírány s ohledem na rozvoj co nejširšího spektra klíčových kompetencí u cílové skupiny. V rámcovém vzdělávacím plánu spadá nově zpracovaná metodika do průřezového tématu Environmentální výchova a má tak potenciál propojit více předmětů napříč vzdělávacími oblastmi.

Sestává z osmi výukových jednotek s časovou dotací 45 minut. „První dvě lekce představují úvod do světa odpadu obecně. Po nich následuje pět lekcí, které komplexně řeší problematiku elektroodpadu. Žáky programem provází dvojice kreslených průvodců – vysloužilé mobilní telefony Anténie a Samfon,“ přibližuje program Pavlína Sporková, vedoucí oddělení komunikace a marketingu společností REMA.

Děti budou pracovat primárně s pracovními listy, které doplňují další tištěné materiály. Učitelé mají k dispozici podrobné metodické pokyny a šikovné pracovní pomůcky v podobě her, obrázků, textů, a dokonce i audionahrávek. Všechny materiály ke vzdělávacímu programu budou školám rozeslány ještě před prázdninami, aby měli učitelé čas se s nimi seznámit,“ dodává Sporková.

V září se vrací i soutěž EkoEDA

V září se mohou mateřské, základní i střední školy zapojené do projektu Zelená škola těšit také na další ročník soutěže EkoEDA. Ta odměňuje školy, jejichž žáci v době trvání soutěže odevzdají do speciálních sběrných nádob nejvíce vysloužilých elektrozařízení a baterií po přepočtu celkové hmotnosti na jednoho žáka. Soutěž startuje 1. září.

Soutěž EkoEDA vyhlašuje pro školy zapojené do projektu Zelená škola společnost REMA Systém, a. s. Minulý ročník probíhal od 1. února 2020 do 23. listopadu 2020 a i v době uzavření škol kvůli pandemii koronaviru se setkal se značným zájmem. Celkem se vysbíralo 67 914 kilogramů elektroodpadu, z toho 49 532 kilogramů v kategorii mateřských škol a 18 382 kilogramů v kategorii základních, středních a speciálních škol.


O projektu Zelená škola®

Projekt je zaměřen na sběr baterií a vysloužilých elektrozařízení ve školách. Jeho cílem je vzdělávat žáky a poskytovat pedagogům ucelené informace o problematice třídění odpadu. Škola, která se do projektu zapojí, má svoz a ekologické zpracování veškerých elektrozařízení a baterií zcela zdarma. Zároveň získá možnost využívat v komunikaci s veřejností logo Zelené školy, informační letáky i plakát k označení sběrného místa. Využívat může rovněž vzdělávací program Odpad není k zahození.

V roce 2020 bylo v projektu Zelená škola zapojeno 540 subjektů se 650 sběrnými místy a 575 rozmístěnými sběrnými boxy. O zapojení do projektu Zelená škola je možné zažádat přes registrační formulářna webových stránkách. Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém, a. s., která se zabývá ochranou životního prostředí prostřednictvím efektivní recyklace odpadních elektrických i elektronických zařízení. Zajišťuje organizaci sběru, třídění i nakládání a recyklaci v celé České republice.