Ve čtvrtek 14. ledna uspořádaly asociace Eurelectric a E.DSO seminář, na kterém byly prezentovány výstupy studie zpracované společností Deloitte k roli distribuční soustavy (a jejích operátorů) v transformované energetice.

Na úvod semináře vystoupila komisařka pro energetiku Kadri Simson, která zdůraznila, že dekarbonizace a ekonomická obnova po krizi způsobené pandemií COVID-19 jsou dvěma stranami jedné mince. Během ekonomické obnovy totiž máme šanci nasměrovat hospodářství správným směrem, přičemž EU může být nejen lídrem dekarbonizace, ale zároveň také vytvářet pracovní místa a posilovat svoji konkurenceschopnost. Investice do modernizace energetiky budou hrát v tomto procesu klíčovou úlohu, včetně investic do distribuční a přenosové sítě. S tímto cílem EK v prosinci vydala návrh revidovaného nařízení TEN-E, které stanoví prioritní investiční osy přeshraničních projektů.

EK se v návrhu nařízení (a nejen v něm) soustředí na rozvoj inovací a moderních technologií včetně ukládání energie, na digitalizaci a rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Důležitým prvkem bude zejména digitalizace, kterou se EK bude snažit podporovat i regulatorně. Komisařka na závěr uznala, že pokud má moderní energetika stát na posílené distribuční soustavě, bude nezbytné aktivněji zapojit provozovatele distribuční soustavy do plánovacího a rozhodovacího procesu.

K tomu by mělo přispět spuštění EU DSO entity.

Úvodní slovo pronesl také stávající prezident Eurelectric Pat O’Doherty, který připomněl, že dekarbonizace je realitou a elektrifikace bude jejím klíčovým prvkem. K tomu, aby elektrifikace probíhala efektivně, bude ale nutné investovat do rozvoje distribuční soustavy. To, kam nasměřujeme investice v příštích několika letech, určí podobu energetiky na následující dekády. Investice do rozvoje distribuční soustavy jsou dle O’Dohertyho zcela nezbytné, aby byla umožněna decentralizace, aktivnější zapojení spotřebitele a digitalizace soustavy.

Po úvodních vystoupeních generální tajemník Eurelectric Kristian Ruby představil výstupy studie Connecting the Dots. Zcela zásadní úlohu v energetice budoucnosti budou hrát obnovitelné zdroje, které mimo jiné způsobí, že 70 % nové kapacity bude přímo napojeno na distribuční soustavu. Zároveň bez modernizace hrozí, že v roce 2030 bude více jak polovina linek nízkého napětí starší 40 let. Studie proto předpovídá, že evropská distribuční soustava bude vyžadovat investice ve výši 400 mld. euro, což představuje 50-70% navýšení oproti současnosti. Tyto investice by se nicméně neměly zásadně promítnout do konečných cen elektřiny – studie předpokládá jejich navýšení o pouhých 1,5 % bez započtení inflace.

Seminář byl zakončen stručnou diskusí, během které zástupci energetického průmyslu podpořili závěry studie a volali po dostatečných investicích a regulatorní podpoře. Zástupkyně asociace energetických regulátorů CEER konstatovala, že její asociace na potřebu rozvoje distribuční soustavy ve svých stanoviscích dlouhodobě upozorňuje a bude tak činit i nadále. Zástupce Evropské investiční banky (EIB) připomněl, že EIB se transformuje na klimatickou banku a kritéria pro udělení půjček budou do budoucna klást čím dál větší důraz na plnění dekarbonizačních cílů. Klíčovým vodítkem pro EIB by měla být taxonomie udržitelných financí, přičemž investice do distribuční soustavy by měly být v souladu s výše uvedenými kritérii.

Seminář potvrdil narativ bruselských debat posledních let – minimálně od vydání balíku Čistá energie pro všechny Evropany – ve smyslu, že distribuční soustava bude klíčovým prvkem moderní dekarbonizované energetiky a její provozovatelé budou hráči, kteří transformaci umožní. Aby se tak stalo, bude nezbytné jednak posílit tok investic do distribuční soustavy, ale také aktivněji zapojit provozovatele do rozhodovacího a plánovacího procesu tak, jako se tomu již dlouhodobě děje v případě provozovatelů přenosové soustavy.