Společně s vystoupením z Evropské unie přestala být Velká Británie členem Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom). Nově musí být nastavena pravidla pro obchodování s elektřinou a vzájemné propojení sítí tak, aby byla respektována pravidla hospodářské soutěže i bezpečnostní normy. Budoucí spolupráci zaštítí specializovaný výbor pro energetiku nově vzniklé Rady partnerství.

Otázky týkající se spolupráce v oblasti využití jaderné energie upravuje separátní dohoda mezi vládou UK a Euratomem o spolupráci v oblasti bezpečného a mírového využití jaderné energie. Uzavření této dohody reflektuje oboustranný zájem vytvořit stabilní právní rámec, který zajistí reciproční spolupráci. Dohoda zajišťuje pokračování spolupráce v oblasti jaderné bezpečnosti, jaderných záruk či jaderného výzkumu. Konkrétně mj. umožní dodávky a přepravu jaderného materiálu, technologií a zařízení, obchodní spolupráci v souvislosti s palivovým cyklem, spolupráci v oblasti bezpečného nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Velká Británie do budoucna může jako třetí země participovat na spolupráci v rámci Evropské unie pro naléhavou výměnu radiologických informací (ECURIE) či Evropské platformě pro výměnu radiologických údajů (EURDEP). Zároveň dohoda stanoví závazek, že obě strany nebudou snižovat své standardy jaderné bezpečnosti. Odpovědnost za uplatňování jaderných záruk, které dosud spadaly pod Euratom, převzal dne 31. prosince 2020 britský úřad pro jadernou bezpečnost (ONR).

Vnitřní trh s energií a propojení sítí

Od 1. ledna letošního roku není Velká Británie ani součástí vnitřního trhu s energií, takže už nemá přístup do systému každodenního obchodování a s EU bude muset obchodovat za podmínek platných pro třetí země. Pouze Severní Irsko si v oblasti obchodování s elektřinou zachová jednotný trh s Irskem.

Britským provozovatelům sítí neumožňuje dohoda o spolupráci členství v rámci přenosových a přepravních soustav EU pro elektřinu a pro plyn (ENTSOE a ENTSOG). Rovněž britský regulátor OFGEM již není členem Agentury EU pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER).

Ve svém důsledku tak nové uspořádání přinese navýšení cen energie pro britské spotřebitele a administrativy pro operátory. Nicméně dohoda o spolupráci předpokládá možnost vytvořit v průběhu času technické postupy pro přidělování kapacit a pro obchodování s elektřinou ve všech časových rámcích.

Vzhledem ke skutečnosti, že Velká Británie nadále nebude ani součástí evropského systému obchodování s povolenkami (EU ETS), zavázala se zavést vlastní systém stanovení cen uhlíku. Obě strany zváží propojení obou systémů při zachování jejich integrity a případného navyšování jejich účinnosti, např. rozšířením o další sektory. Tato spolupráce bude regulovaná samostatnou dohodou.

Předpokládá se, že sektor energetiky se v příštích pěti letech bude progresivně rozvíjet a s ním i nastavení vzájemných vztahů EU – UK. Proto se obě smluvní strany dohodly, že kapitola energetiky v dohodě o spolupráci pozbyde platnosti ke dni 30. června 2026 (pokud se EU a UK nedohodnou na ročním prodloužení).

Uplatňování dohody, její výklad a projednání nově vzniklých otázek bude zajišťovat Rada partnerství. Jejím spolupředsedou se stal Maroš Šefčovič. Budoucí spolupráci v oblasti energetiky zaštítí specializovaný výbor pro energetiku.

Od 1. března bude také fungovat nový Útvar pro dohody mezi EU a Velkou Británií, který bude součástí generálního sekretariátu úřadu předsedkyně Evropské komise. Mandát a doba trvání nově vytvořeného útvaru se budou průběžně přezkoumávat.