Ministři životního prostředí se na jednání Rady EU dne 4. října v Lucemburku jednomyslně shodli, že je zapotřebí další ambiciózní úsilí s cílem zajistit přechod k udržitelné společnosti a přijali závěry s názvem Větší oběhovost – přechod k udržitelné společnosti.

Zástupci členských zemí v dokumentu vyzývají Evropskou komisi, aby předložila ambiciózní dlouhodobý strategický rámec zahrnující společnou vizi pro oběhové hospodářství a aby přijala nový akční plán pro oběhové hospodářství, který bude zahrnovat cílená opatření. Požadují změnu koncepce ekonomik s cílem zvýšit udržitelnost, recyklaci a snížit objem odpadu. Nový přístup by měl zahrnovat celý hodnotový řetězec a zohlednit celý životní cyklus v klíčových odvětvích, včetně dopravy a stavebnictví.

Zvláštní pozornost věnují členské země rostoucímu používání elektroniky a baterií, které obsahují kritické suroviny. Komise v dubnu 2019 předložila hodnocení směrnice o bateriích. V této souvislosti Rada vyzývá k naléhavé revizi této legislativy z roku 2006, a to se zaměřením na upřesnění definic různých typů baterií, na zavedení odděleného sběru a recyklace různých druhů baterií a na podporu náhrady baterií na jedno použití za dobíjecí baterie. V rámci revize směrnice by zvláštní pozornost měla být věnovaná specifickým požadavkům na lithium a kobalt.

Ministři členských zemí EU dále zvažují, zda by zásady ekodesignu mohly být uplatněny na nové skupiny výrobků (např. v oblasti informačních a komunikačních technologií) a vyzývají Komisi, aby případně v této souvislosti předložila legislativní návrh.

V neposlední řadě Rada ve svých závěrech vybízí k využívání ekonomických nástrojů, jako jsou ekologické daně či schéma rozšířené odpovědnosti výrobce (angl. Extended producer responsibility (EPR)), s cílem prosazovat oběhové hospodářství. Zároveň zdůrazňuje, že investice do čistých a udržitelných cyklů lze posílit zadáváním veřejných zakázek na dodávky výrobků a služeb.

 

Zdroj: Bulletin Energetika > EU