Dne 19. ledna představila Evropská komise novou strategii na podporu hospodářského a finančního systému EU v nadcházejících letech. Strategie si klade za cíl podpořit odhodlání EU usilovat o odolnější, silnější a otevřenější globální ekonomiku, dobře fungující finanční trhy a systém založený na pravidlech.

Navrhovaný přístup je mj. založen na silnější podpoře mezinárodní úlohy eura. Komise hodlá oslovit partnery ze třetích zemí s cílem prosazovat jeho používání a posílit jeho sta-tus jako mezinárodní referenční měny v odvětvích energetiky a komodit. Role eura na trzích s energií v EU v posledních letech výrazně posílila. U smluv o dodávkách zemního plynu se jeho podíl zvýšil z 38 % na 64 %. Nová strategie má za cíl zajistit pokračování tohoto trendu a rozšířit ho i na rozvíjející se trhy v oblasti vodíku či na strategické trhy s obnovitelnými zdroji energie.

Posílit by se měla také úloha eura při financování udržitelných investic. V této souvislosti Komise hodlá prosazovat využívání zelených dluhopisů jako nástroje pro financování investic do energetiky. Zelené dluhopisy budou tvořit 30 % všech dluhopisů vydaných v rámci nástroje Next Generation EU. Komise rovněž přezkoumá možnosti systému EU ETS, a to s cílem maximalizovat jeho environmentální dopad a podpořit obchodování s emisemi v EU. Bude také nadále podporovat práci Evropské centrální banky (ECB) na možném zavedení digitálního eura, které by bylo doplňkem hotovosti.

V rámci utváření odolnější ekonomiky se EU rovněž musí lépe bránit nekalým a nezákonným praktikám z jiných zemí. Valdis Dombrovskis, výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí, v této souvislosti dodává: „Pokud k takovým případům dojde, měli bychom jednat rozhodně a důrazně, a proto je tak důležité důsledně uplatňovat sankce EU“.

V neposlední řadě se Komise hodlá zaměřit na jednotné uplatňování a prosazování vlastních sankcí EU. V letošním roce vytvoří databázi pro výměnu informací o sankcích. Zároveň bude s členskými státy spolupracovat na zřízení jednotného kontaktního místa pro prosazování a uplatňování sankcí s přeshraničním přesahem.