1. GLOBÁLNÍ VÝZVY
V současné době jsme svědky velkých globálních změn a s tím souvisejících výzev. Mění se klima, když se rapidně zvýšil únik CO2 v důsledku probíhajícího rozvoje průmyslu. Lidstvo směřuje k zvýšení globální teploty na rekordní hodnotu v jeho historii. Je to provázeno extrémními výkyvy počasí, táním ledovců a tím stoupající hladiny oceánů. Růst populace vytváří potřebu dalších energetickým zdrojů, projevem je počínající nedostatek zdrojů surovin a vody. Toto jsou globální megatrendy a výzvy, které je třeba vnímat . V těchto souvislostech se rozhodlo 200 světových firem, ke kterým patří i koncern Sika, vytvořit světovou podnikatelskou radu pro udržitelný rozvoj (WBCSD). Podstatou je dobrovolné sdružení jednotlivců a firem, kteří se přihlásili se k zodpovědnosti za vytvoření programů a opatření, která vedou k změnám ve směru k udržitelnému rozvoji . Výsledkem je společný projekt VIZE 2050, který popisuje jak je možno dosáhnout v roce 2050 na základě směrů rozvoje v jednotlivých oblastech kýžené rovnováhy mezi ekonomickou prosperitou a stabilním životním prostředím kde budou spokojeně žít naše další generace.

2. Czech BCSD
Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj ( Czech BCSD – www.cbcsd.cz ) byla založena v Praze 26 dubna 2012 jako 64 regionální pobočka světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj ( WBCSD- www.wbcsd.com ). Jejími členy byly rozpracována témata aktuální pro Českou republiku a následně byly založeny pracovní skupiny. Společnost Sika CZ je v současné době přidruženým členem, který je reprezentován Ing Bílkem Zdeňkem MBA. Mou ambicí je vytvořit pracovní skupinu, která se bude zaměřovat na řešení spojená s udržitelným rozvojem v oblasti stavebnictví. V mnoha sdruženích, asociacích a také jednotlivých firmách již tyto aktivity probíhají a mají různá řešení a vedení, jejímž výstupem jsou skutečně kvalitní a významné projekty.
Co nabízí Czech BCSD je přidaná hodnota zejména v následujících oblastech:

  • poskytnutí přístupu k nejnovějším myšlenkám a podnikatelským příkladům v oblasti společenské zodpovědnosti firem (CSR)
  • usnadňuje vzájemnou výměnu zkušeností a to i s globálními korporacemi
  • je uznávaným partnerem pro jednání s vládou , parlamentem a senátem ČR
  • nabízí případové studie praxe uznávaných firem celého světa

3. SIKA UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Jak jsem již uvedl, Sika CZ je součástí Czech BCSD. Navazuje tak na členství koncernu Sika ve WBCSD a řídí se projektem Sika Sustainability, který je společně celosvětově aplikován pod motem : “ Více hodnoty , méně dopadu“ ve všech společnostech Sika . Sika je úspěšná jako technologická společnost po více než 100 let a udržitelný rozvoj je jejím základním prvkem strategie rozvoje

Na takto stanovené cíle je navázán GRI (Global Reporting Initiative), což je globálně uznávaný standard reportingu udržitelného rozvoje zahrnující v sobě nejen směrnice OECD, ale i pravidla OSN. Pomocí tohoto reportu je možno se srovnávat mezi společnostmi, které používají stejnou formu. Jsou jak dodavatelé, tak i zákazníci. Vytváří se tak jakýsi obrázek firmy jako „ slušného občana“, který se dobrovolně a zodpovědně chová ke svému okolí.

3. SIKA PRODUKTOVÁ ŘEŠENÍ
Společnost Sika dlouhodobě vyvíjí a inovuje svoje produktové řady tak, že se zaměřuje na dopady nejen do spotřeby základních surovin, ale i přínosy pro zákazníka z pohledu estetiky a aspektů udržitelného rozvoje. Jsou to zejména systémy pro lepení a tmelení, podlahy, střechy a výrobu betonu, které ve svém oboru představuji jedinečná řešení. Společnost je účastna v iniciativách jako je LEED, GBI, DGNB a dalších, které svým přístupem k řešení stavění budov přispívají k naplňování vize 2050.
Jako jeden z mnoha příkladu Sika produktových řešení uvádím systém pro opravu chladících věží, kde je společnost Sika dlouhodobě významným dodavatelem se zásadními referencemi nejen na trhu v České republice.
V následujícím zhodnocení je popsán běžný stavební projekt chladící věže s plochou 20.000m2 a přepokládanou dobou životnosti konstrukce 60let. Sika může poskytnout svoje systémová řešení, která prodlužují životnost chladící věže při nabídce úspor nákladů, času, materiálové spotřeby a dopadů na životní prostředí. Srovnáme- li mezi sebou tři možnosti ochrany betonové konstrukce , tak dojdeme k prokazatelným závěrům.
Nejprve tedy krátce popis jednotlivých postupů ochrany konstrukce chladící věže:

  1. 1. tradiční systém bez ochrany nové konstrukce a čtyři po sobě jdoucí rekonstrukce
  2. 2. Sika řešení bez ochrany nové konstrukce a s rekonstrukcí a obnovou, údržbou
  3. 3. Sika řešení s ochranou nové konstrukce a dvěma obnovami, údržbami

Úspora materiálů je 60 až 80% pokud bude použito řešení 2 respektivě 3. V případě scénáře 1 jsou použity materiály nižší kvality a oprava musí být prováděna každých 10 let. Na druhou stranu při využití scénáře 2 nebo 3 jsou použity materiály vyšší kvality, které redukují frekvenci oprav a tím také eliminují časové ztráty neužívání chladící věže při odstávkách. Pokud je efektivně ochráněn povrch nové konstrukce chladící věže tak se dostavuje podstatná úspora spočívají pouze v obnově ochranných nátěru.

Efektivita využití surovin navazuje a je zřejmé, že u scénáře 1 je větší dopad na životní prostředí ve třech sledovaných ukazatelích – relativních množstvích potřeby energie, tvorby CO2 a uvolnění ethylenu, který narušuje ozonovou vrstvu.

Vyšší hodnota ve vztahu k udržitelnému rozvoji jasně ukazuje na výhodu scénáře 3 , kdy srovnáním s tradičním způsobem oprav chladících věží dochází k úsporám spotřeby materiálu, času ,nákladů i CED( Cumulative Energy Demand) , redukci GWP (Global Warming Potential) a POCP (Photochemical Ozone Creation Potential).

4. ZÁVĚR
Společnost Sika dlouhodobě vyvíjí a nabízí svoje produktová řešení, které jsou zaměřena na podporu zásad udržitelného rozvoje. Co je ale zásadní, že se k tomuto dobrovolnému závazku připojili všichni zaměstnanci . To znamená, že se skutečně ve svých týmech zabývají otázkami a trendy, které byly uvedeny v souvislosti s vizí 2050. A to je to zásadní, každý by měl začít nejdříve u sebe. Zdá se to být tak jednoduché – šetřit energie a vodu, třídit odpad, podpořit kolegu v potížích, neplýtvat jídlem, udržovat své okolí atd. To je ale téma, které již zasahuje mimo rámec tohoto článku.

 

Autor:
Ing. Zdeněk Bílek MBA
Sika CZ s.r.o, Bystrcká 36, 62400 Brno
Tel: 545 422 419, FAX: 545 422 494,
e-mail: sika@cz.sika.com, www.sika.cz