Evropská komise

  • Evropská komise dne 23. 6. 2021 předložila svůj plán na vytvoření nové Společné kybernetické jednotky, která má pomoci řešit stoupající počet závažných kybernetických incidentů, jež mají negativní dopad na veřejné služby, životy občanů i chod podniků v celé Evropské unii. Jednotka bude fungovat jako platforma pro celounijní koordinovanou reakci na rozsáhlé kybernetické incidenty a krize a bude rovněž nabízet pomoc při řešení následků takových útoků. Zúčastněné subjekty si budou moci poskytovat operační kapacity pro vzájemnou pomoc.
  • Evropská komise postupně přijímá kladné hodnocení plánů obnovy a odolnosti: Slovenska a Rakouska (dne 21. 6. 2021), Itálie, Německa a Lotyšska (dne 22. 6. 2021) a Francie a Belgie (dne 23. 6. 2021). Rada má čtyři týdny na přijetí návrhů Komise. Schválení plánů Radou umožní vyplatit předběžné financování ve výši 13 % přidělených částek.

Evropský parlament

  • Evropský parlament dne 24. 6. 2021 formálně přijal nařízení, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality (European Climate Law). Nová právní úprava stanovuje nový cíl do roku 2030 pro čisté snížení emisí skleníkových plynů, a to alespoň o 55 % ve srovnání s rokem 1990. Do šesti měsíců od prvního globálního hodnocení v roce 2023 provedeného v rámci Pařížské dohody by Komise měla navrhnout střednědobý emisní cíl do roku 2040. Jedním z kritérií pro stanovení cíle bude tzv. uhlíkový rozpočet. Do 30. 9. 2023 a poté každých pět let Komise posoudí společný pokrok všech zemí EU. Hodnocení se rovněž zaměří na soulad vnitrostátních opatření s cílem EU dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Nařízení bude vyhlášeno v Úředním věstníku EU poté, co ho formálně schválí také Rada ministrů EU. V platnost vstoupí po dvaceti dnech.

Rada EU

  • Rada dne 22. 6. 2021 přijala závěry, ve kterých potvrdila odhodlání směřovat k Agendě udržitelného rozvoje do roku 2030 a k cílům udržitelného rozvoje (SDGs). Rada vyzvala Komisi k pravidelnému dialogu s cílem urychlit provádění Agendy 2030 a cílů SDGs. Zároveň vyzvala členské státy, aby v této souvislosti provedly osvětové kampaně.