Evropský parlament

  • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) dne 29. 6. přijal zprávu, ve které nastínil svoji strategii ke skladování energie. Europoslanci ve zprávě z vlastní iniciativy (INI) vyzvali Evropskou komisi a členské státy, aby odstranily regulační překážky, které brání rozvoji projektů skladování energie, jako je dvojí zdanění nebo nedostatky v síťových předpisech EU. Zároveň podpořili úsilí Komise o vytvoření evropských norem pro baterie a snížení závislosti na jejich výrobě mimo Evropu. Výbor rovněž zdůraznil potenciál zeleného vodíku vyrobeného z obnovitelných zdrojů. V plénu budou europoslanci o zprávě hlasovat na červencovém zasedání.
  • Výbory ITRE a ENVI (Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin) přijaly (ITRE dne 29. 6. 2020 a ENVI dne 2. 7. 2020) svá stanoviska ohledně podoby Fondu pro spravedlivou transformaci (JTF). Členové obou výborů podpořily možnost investic do fosilních paliv, resp. využívání zemního plynu jako přechodného zdroje energie. Výbor ENVI přijal stanovisko v poměru hlasů 36 pro, 19 proti, přičemž 21 europoslanců se hlasování zdrželo. Výbor ITRE přijal stanovisko v poměru hlasů 45 pro, 17 proti a 9 europoslanců se hlasování zdrželo. Příslušným výborem pro vypracování zprávy je Výbor pro regionální rozvoj (REGI), který bude o zprávě hlasovat dne 8. 7. 2020.

Evropská komise

  • Evropská komise dne 2. 7. 2020 zaslala odůvodněné stanovisko České republice, ve kterém požaduje správnou transpozici pravidel energetické účinnosti EU (směrnice 2012/27 / EU) do vnitrostátního práva a jejich řádné provádění. Česká republika má nyní tři měsíce na to, aby Evropské komisi odpověděla. V opačném případě může Komise rozhodnout o postoupení Soudnímu dvoru.
  • Evropská komise dne 2. 7. 2020 zaslala odůvodněné stanovisko České republice, ve kterém požaduje správné provedení směrnice o elektřině (směrnice 2009/72 / ES) a směrnice o plynu (směrnice 2009/73 / EC). Směrnice jsou součástí třetího energetického balíčku a obsahují klíčová ustanovení pro řádné fungování trhů s energií. ČR ve svém vnitrostátním právu nesprávně provedla některá pravidla týkající se provozovatelů přenosových soustav a pravomocí a nezávislosti vnitrostátních regulačních orgánů. Vnitrostátní pravidla nejsou v souladu zejména s ustanoveními směrnic, jež se týkají podmínek pro odvolání správní rady vnitrostátního regulačního orgánu, mimosoudního řešení stížností vůči provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy a práva podat stížnost a požadovat soudní přezkum, pokud jde o některá rozhodnutí regulačního orgánu. Komise zahájila řízení o nesplnění povinnosti v prosinci 2017 zasláním výzvy českým orgánům. Česká republika má nyní tři měsíce na to, aby Evropské komisi odpověděla. V opačném případě může Komise rozhodnout o postoupení Soudnímu dvoru.
  • Evropská komise dne 2. 7. 2020 dále zaslala odůvodněné stanovisko České republice ohledně neúplného provedení směrnice o boji proti praní peněz (AMLD4) do vnitrostátního práva. Česká republika má nyní tři měsíce na to, aby Evropské komisi odpověděla. V opačném případě může Komise rozhodnout o postoupení Soudnímu dvoru.
  • Evropská komise dne 2. 7. 2020 prodloužila platnost řady pravidel pro veřejnou podporu, která měla končit k 31. 12 2020. Cílem je zajistit předvídatelnost a právní jistotu a získat dostatek času na aktualizaci těchto pravidel v souvislosti se zelenou dohodou a novou průmyslovou strategií.