Evropská rada, Rada EU

  • Na mimořádném zasedání Evropské rady ve dnech 17. až 21. 7. 2020 dosáhli vedoucí představitelé EU dohody ohledně fondu obnovy a rozpočtu EU na období 2021 až 2027. Víceletý finanční rámec (VFR) ve výši 1074 miliard eur bude doprovázen dočasným nástrojem Next Generation EU, který by měl mezi lety 2021 až 2023 generovat 750 miliard eur. Prezidenti a předsedové vlád členských zemí EU dohodli přidělení finančních prostředků z nástroje Next Generation EU do sedmi programů: (v miliardách eur) Podpora oživení a odolnosti (672,5), Horizont Evropa (5), InvestEU (5,6), Fond pro spravedlivou transformaci (10), Rozvoj venkova (7,5), RescEU (1.9), ReactEU (47,5). Z toho ve formě grantů by mělo být rozděleno 390 miliard eur a ve formě půjček 360 miliard eur. Na projekty v oblasti klimatu bude směřovat 30 % celkových výdajů VFR a nástroje Next Generation EU, přičemž všechny výdaje musí být v souladu s environmentálními cíli EU.
  • Rada dne 20. 7. 2020 přijala nová pravidla pro platformy skupinového financování (crowdfunding platform). Tento nový rámec je součástí projektu unie kapitálových trhů, jejímž cílem je usnadnit přístup k novým zdrojům financování. Odstraní se tím překážky bránící platformám v přeshraničním poskytování služeb, a to harmonizací minimálních požadavků pro jejich působení na domácím trhu a v jiných zemích EU. Nová pravidla budou zahrnovat kampaně skupinového financování ve výši až 5 milionů EUR za období 12 měsíců. Větší operace bude upravovat směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID) a nařízení o prospektu.

Evropský parlament

  • Evropský parlament dne 23. 7. 2020 přijal usnesení o závěrech Evropské rady konané ve dnech 17. až 21. 7. 2020, které představuje mandát pro nadcházející jednání v rámci trialogu. Europoslanci nepřijali dohodu členských států EU ohledně VFR a nástroji Next Generation EU v její současné podobě. Mezi priority, o kterých je EP připraven jednat, patří podoba mechanismu na ochranu rozpočtu při nedodržování právního státu, zavedení souboru nových vlastních zdrojů či výše financování stěžejních programů, vč. Fondu pro spravedlivou transformaci.

Evropská komise

  • Evropská komise dne 23. 7. 2020 zahájila veřejnou konzultaci ohledně plánu na vytvoření mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích. V rámci konzultace Komise uvádí, že opatření, které musí být v souladu s pravidly WTO, by bylo alternativou ke stávajícímu bezplatnému přidělování povolenek nebo kompenzací za zvýšení nákladů na elektřinu kvůli ceně uhlíku v rámci schématu EU ETS. Konzultace je otevřená do 28. 10. 2020
  • Evropská komise dne 23. 7. 2020 zahájila veřejnou konzultaci k plánované revizi směrnice o zdanění energie. Cílem revize je přizpůsobit zdanění energetických produktů tak, aby lépe odráželo ambice EU v oblasti klimatu. Konzultace je otevřená do 14. 10. 2020.