Evropská komise

  • Evropská komise dne 21. 10. 2020 vydala v rámci nástroje EU SURE první sociální dluhopisy v objemu 17 miliard eur na pomoc při ochraně a zachování pracovních míst. Emise sestává ze dvou dluhopisů, přičemž 10 miliard eur je splatných v říjnu 2030 a 7 miliard eur je splatných v roce 2040. O tento nástroj s vysokým ratingem byl mezi investory veliký zájem a dluhopisy byly více než 13krát nadobjednány, což se projevilo v příznivých cenových podmínkách pro oba z nich.
  • Evropská komise přijala dne 19. 10. 2020 svůj pracovní program na rok 2021. Vzhledem ke krizi způsobené pandemií Covid-19 zaměří své pracovní úsilí na její zvládnutí, současně hodlá dále podporovat udržitelné investice a reformy a usilovat o ekologickou a digitální transformaci. Program obsahuje legislativní iniciativy, včetně legislativních návrhů v rámci balíčku opatření Fit pro 55, zaměřených na snížení emisí do roku 2030 alespoň o 55 % či návrhu nových vlastních zdrojů, počínaje revidovaným systémem EU ETS, mechanismem uhlíkového narovnání na hranicích a digitálním poplatkem.

Rada EU

  • Velvyslanci členských států při EU se dne 21. 10. 2020 dohodli na postoji Rady k balíčku týkajícímu se oživení kapitálových trhů, který obsahuje cílené změny pravidel upravujících kapitálové trhy v EU s cílem pomoci podnikům v EU získat kapitál na veřejných trzích, podpořit úvěrovou kapacitu bank a posílit investice do reálné ekonomiky. Komise uvedený balíček předložila na konci července a předsednictví jej následně v Radě projednalo jako jeden z klíčových prioritních návrhů. Změny se zaměřují na směrnici o trzích finančních nástrojů (MiFID II), nařízení o prospektu a rámec pro sekuritizaci stanovený v nařízení o sekuritizaci a v nařízení o kapitálových požadavcích. Rada vyjádřila plnou politickou podporu ve prospěch balíčku Komise, nicméně navrhla změny v některých z jeho podrobných ustanovení.