Účastníci čtvrté konference Kam kráčí management? organizované Českou manažerskou asociací a Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj, manažeři, ekonomové a studenti se dne 16. února v Herálci věnovali kritickému zhodnocení dokumentu Strategický rámec Česká republika 2030. Tento dokument formuluje základní principy udržitelného rozvoje země a ukazuje, jak mohou být uplatněny ve všech oblastech společnosti, ale i v každé firmě připravené nést společenskou odpovědnost za svoji činnost. Připravila jej Rada vlády pro udržitelný rozvoj ve spolupráci s dalšími nestátními subjekty.

Vzhledem ke komplexnímu charakteru udržitelnosti názory diskutujících odrážely širokou škálu témat. Tajemnice Rady vlády pro udržitelný rozvoj Anna Kárníková zmínila, že Česká republika má 147 dílčích strategických dokumentů. Strategický rámec Česká republika 2030 má být zastřešujícím dokumentem, který by vytvořil společnou vizi. „Dokument vychází z podrobných analýz. Unikátní na něm je perspektiva – cílem není konkurenceschopnost ani hospodářský růst, ale kvalita života obyvatel v ČR.“

Jako stěžejní část strategického rámce se ukázala oblast Dobré vládnutí. Bývalá členka poradní skupiny prezidenta Světové banky Jana Matesová upozornila, že špatné vládnutí nemůže nikdy zajistit udržitelný rozvoj. Zdůraznila také, že vládnutí není činnost veřejné správy, jsou to pravidla – vesměs neformální, podle kterých funguje společnost. Jaroslav Pašmik z VŠE dodal, že právě v této oblasti ztrácíme obrovské prostředky a promrháváme náš potenciál. Podle Olgy Kupec, jednatelky společnosti Abydos a Manažerky roku 2012, nastává změna paradigmatu ekonomické sféry. Krátkodobý horizont v oblasti vládnutí vidí jako kritický prvek. „Jakýkoliv podnik, který nemá dlouhodobou strategii, má jepičí život, to stejné platí i v oblasti vládnutí.“

Jaroslav Biolek, spolumajitel firmy AutoCont CZ, označil jako klíčovou oblast Rozvoj lidí a vzdělávání. Dlouhodobě vnímá potřebu společenské změny a jako jedinou účinnou cestu vidí podporu vzdělávání. Jan Žůrek, prezident CBCSD, vnímá jako zásadní rostoucí nerovnost ve společnosti vedoucí k frustraci velkých sociálních skupin. „Neobával bych se ani tak vzpoury robotických strojů proti lidstvu, ale toho, že část lidstva neunese dalekosáhlé změny způsobu svého života a bude proti tomu revoltovat,“ vyjádřil své obavy během diskuze Jan Žůrek.

Závěry konference ukázaly jasnou podporu přijetí dokumentu Strategický rámec Česká republika 2030 vládou ČR. „Přijetí a důsledná implementace dlouhodobé strategie na úrovni vlády bude příležitostí pro cílené uplatnění inovativních řešení ve všech oblastech a vytvoří stabilní prostředí pro podnikání a tím i prosperitu země,vyjádřil se Pavel Kafka, prezident České manažerské asociace.

V této souvislosti účastníci konference také připomenuli Pařížskou klimatickou dohodu OSN z roku 2015 a vyjádřili podporu její očekávané ratifikaci v Parlamentu České republiky.

Veronika Žurovcová, PR manažerka ČMA a CBCSD