Evropský parlament

  • Poslanci Evropského parlamentu přijali dne 15. 2. 2017 na plenárním zasedání ve Štrasburku zprávu ohledně reformy EU ETS po roce 2020. Parlament podpořil navýšení objemu přebytečných povolenek stahovaných z trhu do stabilizační rezervy (MSR). Míra stahovaných povolenek by se měla v prvních čtyřech letech fungování stabilizační rezervy zdvojnásobit, a to z 12 % na 24 %. Zároveň souhlasil se zrušením 800 milionů povolenek z rezervy. Nicméně europoslanci odmítli návrh Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) na zvýšení lineárního redukčního faktoru (LRF) na 2,4 % ročně a podpořili původní návrh Evropské komise na LRF ve výši 2,2 % ročně. Pro zprávu hlasovalo 379 europoslanců, proti 263. Hlasování se zdrželo 57 MEPs. Přijetí společné pozice Evropského parlamentu otevírá cestu k jednání v rámci trialogu.

Evropská komise

  • Evropská komise ve svém měsíčním balíčku rozhodnutí o porušení právních předpisů EU dne 15. 2. 2017 požádala Lotyšsko, aby náležitě provedlo veškeré požadavky směrnice o energetické náročnosti budov (směrnice 2010/31/EU) ve vnitrostátním právu. Podle názoru Komise dosud nebyly v Lotyšsku splněny všechny požadavky směrnice. Zejména certifikáty náročnosti, které musí být vydány při výstavbě, prodeji nebo pronájmu budovy novému nájemci, nejsou v Lotyšsku povinné, ale mají se vydávat pouze na žádost nabyvatele nebo nájemce. Lotyšsko má nyní dva měsíce na to, aby Evropské komisi oznámilo opatření, jež přijalo za účelem zjednání nápravy. V opačném případě se Komise může rozhodnout, že případ lotyšských orgánů postoupí Soudnímu dvoru EU.
  • Evropská komise dne 15. 2. 2017 zaslala poslední varování Německu, Francii, Španělsku, Itálii a Velké Británii ohledně opakovaného porušování limitů znečištění ovzduší v případě oxidu dusičitého (NO2). Většina emisí NO2 pochází ze silniční dopravy. Právní předpisy EU o kvalitě vnějšího ovzduší (směrnice 2008/50/ES) stanoví mezní hodnoty pro látky znečišťující ovzduší, včetně oxidu dusičitého. V případě překročení těchto mezních hodnot se od členských států vyžaduje, aby přijaly a provedly plány kvality ovzduší, které stanoví vhodná opatření, jež mají tuto situaci co nejdříve ukončit.
  • Evropská komise dne 14. 2. 2017 provedla neohlášené inspekce ve společnostech, které působí v oblasti výroby, přenosu a dodávek elektrického proudu v Řecku. Úředníci Evropské komise provedli kontrolu spolu se zástupci řeckého úřadu pro hospodářskou soutěž. A to na základě podezření, že tyto firmy zneužívají dominantní postavení na trhu (článek 102 SFEU) nebo mají informace o postupu v rozporu s pravidly EU pro hospodářskou soutěž.
  • Evropská komise schválila dne 13. 2. 2017 veřejnou podporu na rozvoj infrastruktury pro elektromobilitu v Německu. Komise došla k závěru, že plány spolkové vlády jsou v souladu s pravidly EU o hospodářské soutěži v rámci jednotného trhu, a proto vyjádřila souhlas s tím, že Německo vydá během příštích čtyř let celkem 300 milionů eur na rychlodobíjecí stanice pro elektromobily a rozšíření existující infrastruktury.