Doprava v ČR je energeticky vysoce náročná a v celkové spotřebě energií se blíží průmyslu. Existují však řešení, o nichž chtějí odborníci a podnikatelé jednat s vládou.

V současnosti připravovaný návrh Národního energeticko-klimatického akčního plánu ČR 2030 (NEKAP 2030) by měl zahrnovat i strategii budoucího rozvoje dopravy. Na konečné spotřebě energie v ČR má doprava již téměř stejný podíl jako průmysl a stala se úzkým hrdlem naší ekonomiky. Oproti jiným zemím se její efektivita zhoršuje, energeticky je příliš náročná, a stává se bolavým místem energetické politiky.  Současně se doprava významně podílí na národních emisích skleníkových plynů a lokálním znečištění ovzduší.

Pracovní skupina udržitelné dopravy České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD) chce proto usilovat o vyvolání dialogu s MPO a MDO v rámci NEKAP 2030. Za tímto účelem připraví koncepční dokument, který shrne návrhy příslušných odborníků.

„Máme příležitost podílet se na vytvoření dopravního konceptu s možností realizovatelnosti,“ říká viceprezident CBCSD Petr J. Kalaš.

Podle členů pracovní skupiny CBCSD cesta k přípravě strategie dopravy ČR vede mimo zmíněných ministerstev například i přes Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny a bude pokračovat i s Výborem pro udržitelnou energetiku RVUR. Za tímto účelem připravil tým odborníků pod vedením  ing. Jiřího Pohla ze Siemens materiál „Úloha železnice při dekarbonizace dopravy v ČR“.

Dokument osvětluje současnou situaci osobní a železniční dopravy s ohledem na spotřebu energií a doporučuje návrhy potřebných řešení. Vychází z předpokladu, že doba extenzivního rozvoje lidské společnosti, založeném na plýtvání fosilními palivy skončila. Navíc je česká ekonomika postižena vysokou importní náročností vývozu. „Na národní důchod potřebujeme příliš velký dopravní výkon. Pokud budeme řešit dopravu, musíme se podívat i na strukturu ekonomiky. Není cílem mít vyšší dopravu, nýbrž růst HDP a nižší doprava,“ uvádí prezident ČMA Pavel Kafka a viceprezident CBCSD.

Budoucností je podle zmíněného dokumentu dlouhodobě nízkoemisní udržitelná multimodální mobilita. Železnice v ní má významný potenciál. Tématem již také není konkurenceschopnost dopravních módů, nýbrž schopnost kooperace a komplementárnosti.

Materiál vyzývá k postupnému odklonu od používání spalovacích motorů a přechodu na elektromobilitu. Vizionářsky navrhuje i odchod od manuálního řízení a vlastnictví vozidel. Automobil (elektrický, autonomní) již by tak nebyl majetkem, nýbrž službou. Tuto myšlenku podporuje například Martin Hausenblass ( Liftago ), podle něhož autonomní prostředky mají osm krát nižší energetickou náročnost. Zásadní změnou je pak vybudování vysokorychlostních železničních tratí, které by přispěly ke snížení počtu automobilů ze silnic.

Návrhy pracovní skupiny CBCSD ( listopad 2018 )

  • Ohledně strategie dopravy v ČR nastolit diskusi s MPO, MDO, Hospodářským výborem Poslanecké sněmovny a Výborem pro udržitelnou energetiku RVUR;
  • Využít dialog v rámci připravovaného návrhu NEKAP do roku 2030 a připravované aktualizace státní energetické koncepce;
  • Dosáhnout konceptuálního dokumentu budoucí dopravy, který by zahrnoval požadavky byznysu;
  • Představit dokument budoucnosti dopravy (Jiří Pohl: Úlohy pro železnici při dekarbonizace dopravy v ČR) politikům a odborníkům jako součást koncepce budoucí dopravy v ČR;
  • Dokument zpracovat do stručné a přehledné formy;
  • Požádat Ministerstvo dopravy ČR a další resorty a vypracování oponentní zprávy;
  • Zorganizovat konferenci zainteresovaných subjektů;

Příloha : Jiří Pohl, Siemens Mobility – Úlohy pro železnici při dekarbonizace dopravy v ČR

 

Stáhnout (PDF, 1.23MB)

 

Ze Zpravodaje MŽP: Podle odborných odhadů se po českých silnicích mohou pohybovat až stovky tisíc aut s dieselovými motory bez filtru pevných částic. Zdravotní riziko označil ministr životního prostředí Richard Brabec za přehlíženou kolektivní sebevraždu. Pouhým okem totiž nepoznáme, jestli výfuk dieselového motoru vypouští do ovzduší karcinogenní látky, nebo jestli se jich většina zachytila na funkčním filtru pevných
částic. Více ve článku