Skupina ČEZ staví své působení na odpovědném přístupu k životnímu prostředí. Společné úsilí o dosažení uhlí-kové neutrality, včetně nově nastavených emisních cílů EU do roku 2030, přijala Skupina ČEZ jako výzvu.

V květnu letošního roku představila akcelerovanou strategii Čistá Energie Zítřka, ve které se zavazuje k naplnění cílů v oblastech životního prostředí, sociálních vztahů a řízení společnosti (cíle ESG) v horizontu let 2025 a 2030.

Z perspektivy této strategie, jejíž prioritou je přeměna výrobního portfolia na nízkoemisní již do roku 2030, uhlíková neutralita do roku 2050 a nabídka nejlepších energetických řešení pro zákazníky, se aktualizace klimatickoenergetické legislativy jeví jako potřebný krok, který pomůže připravit cestu v oblasti dekarbonizace.

Zároveň je však třeba pečlivě posoudit dopad jednotlivých legislativních opatření na konkrétní členské země a také jejich vzájemný soulad, aby se zabránilo dvojí regulaci. V rámci nadcházejícího legislativního procesu je proto potřeba důkladně analyzovat klíčové body balíčku, pojmenovat nesrovnalosti a dosáhnout dohody, která povede k rovnováze mezi ambicemi v oblasti klimatu a spravedlivým, nákladově efektivním rozdělením zátěže.

Z pohledu Skupiny ČEZ se jako sporný jeví především návrh revize směrnice o energetické účinnosti. S ohledem na skutečnost, že většina členských států nedokáže splnit své indikativní cíle energetické účinnosti pro rok 2020, je jejich navrhované navýšení do roku 2030 nepřiměřené.

Za problematický považujeme rovněž návrh na vyloučení veškerých fosilních paliv z možnosti čerpat finanční prostředky v rámci Modernizačního fondu. Vzhledem ke specifické situaci v ČR, kdy zemní plyn jako přechodné palivo má své nezastupitelné místo v dekarbonizaci teplárenství, by bylo takové řešení nesystémové.

Zdroj: www.cez.cz