Brusel 20. července 2016

Komise dnes předložila soubor opatření pro urychlení přechodu k nízkouhlíkovým emisím ve všech odvětvích evropské ekonomiky.

Nyní, když se na základě podnětu, který Pařížská dohoda o změně klimatu dala k přechodu na moderní a nízkouhlíkovou ekonomiku, mění globální sociálně-ekonomický model, usiluje Komise o zachování konkurenceschopnosti EU. Dnešní návrhy stanoví jasné a spravedlivé hlavní zásady, které členským státům umožní připravit se na budoucnost a zachovat konkurenceschopnost Evropy. To je nedílnou součástí energetické unie a politiky v oblasti změny klimatu, zaměřené na budoucnost.

V roce 2014 se EU dohodla na jasném závazku: do roku 2030 společně snížit ve všech odvětvích ekonomiky emise skleníkových plynů nejméně o 40 % oproti úrovním roku 1990. Dnešní návrhy přispívají k opatřením EU v oblasti klimatu tím, že představují závazné roční cíle členských států pro emise skleníkových plynů na období 2021–2030 v odvětvích dopravy, stavebnictví, zemědělství, nakládání s odpady, využívání půdy a lesnictví (viz informační přehledy MEMO/16/2499 a MEMO/16/2496). Nový rámec je založen na zásadách spravedlnosti, solidarity, nákladové efektivity a ekologické vyváženosti. Týká se všech členských států, jelikož bude na nich, aby se rozhodly, jak provedou opatření za účelem dosažení dohodnutého cíle pro rok 2030. Komise rovněž předkládá strategii pro nízkoemisní mobilitu, stanovující směr k vypracování celounijních opatření ohledně vozidel s nízkými a nulovými emisemi a alternativních nízkoemisních paliv (viz informační přehled MEMO/16/2497).

Maroš Šefčovič, místopředseda Evropské komise odpovědný za energetickou unii, uvedl:„Energetická unie naplňuje svůj potenciál.Navržená reforma systému obchodování s emisemi a dnešní návrh ohledně cílů členských států pro emise skleníkových plynů představují legislativní zakotvení rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030. Také náš dopravní systém se vydává na dráhu k dosažení nulových emisí. Dnešní balíček ukazuje, že skutečně mobilizujeme celou naši politiku v zájmu dosažení konkurenceschopné, oběhové a nízkouhlíkové ekonomiky, kterou jsme slíbili ve strategii pro energetickou unii.“

Místopředseda Komise pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen k tomu dodal: Tato strategie není jen o dopravě a emisích. Je třeba ji vidět jako další prvek našeho úsilí o modernizaci evropské ekonomiky a posílení vnitřního trhu. Definuje klíčové priority na cestě k nízkoemisní mobilitě a dává jasné pokyny budoucím investorům. Přispívá k našim cílům, které se v průběhu času nemění – přejeme si vytvořit podmínky k tomu, aby byl náš průmysl konkurenceschopnější a mohl nabízet kvalitní pracovní místa.”

Miguel Arias Cañete, člen Evropské komise odpovědný za opatření v oblasti klimatu a energetiku, prohlásil: „EU má ambiciózní cíl pro snížení emisí, cíl, o němž jsem přesvědčen, že jej společným úsilím všech členských států můžeme dosáhnout. Závazné vnitrostátní cíle, které navrhujeme, jsou spravedlivé, flexibilní a realistické. Stanovují vhodné pobídky pro uvolnění investic v odvětvích, jako je doprava, zemědělství, stavebnictví a nakládání s odpady. Těmito návrhy ukazujeme, že jsme udělali, co je třeba, a že plníme své sliby.“

Komisařka EU odpovědná za dopravu Violeta Bulcová uvedla: „Doprava je zodpovědná za čtvrtinu evropských emisí skleníkových plynů a představuje hlavní příčinu znečištění ovzduší. Přechod na nízkoemisní mobilitu je proto nezbytný pro dosažení ambiciózních cílů EU v oblasti klimatu a pro zvýšení kvality života v našich městech. Jedná se také o příležitost k modernizaci evropské ekonomiky a udržení konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Strategie, kterou jsme dnes přijali, představuje plán dosažení nízkoemisní mobility a poskytne pro tento přechod potřebný impuls.“

V EU již začalo úsilí o sladění soukromých investic s cíli v oblasti klimatu a efektivního využívání zdrojů. Finanční nástroje EU výraznou měrou přispívají k financování opatření v oblasti klimatu. Více než 50 % dosud schválených investic má význam pro oblast klimatu. Jakožto součást investičního plánu pro Evropu je Evropský fond pro strategické investice na dobré cestě ke splnění svého cíle – mobilizovat do poloviny roku 2018 nejméně 315 miliard eur dodatečných investic do reálné ekonomiky. Komise kromě toho aktivně pracuje na tom, aby rozpočtové výdaje EU odpovídaly cílům v oblasti klimatu. Přinejmenším 20 % současného rozpočtu má explicitní vztah k opatřením v oblasti klimatu.

 

Souvislosti

V říjnu 2014 stanovily hlavy států a předsedové vlád EU závazný cíl snížení domácích emisí v celé ekonomice do roku 2030 nejméně o 40 % oproti roku 1990. K dosažení tohoto snížení emisí by měla přispět všechna odvětví ekonomiky. Aby k tomu došlo nákladově efektivním způsobem, budou průmyslová a energetická odvětví, na něž se vztahuje systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS), muset do roku 2030 snížit emise o 43 % ve srovnání s rokem 2005. Další odvětví, jako je doprava, stavebnictví, zemědělství, nakládání s odpady, využívání půdy a lesnictví, budou muset do roku 2030 snížit emise ve srovnání s rokem 2005 o 30 %.

Dnešní legislativní návrhy týkající se klimatu budou společně s loňským návrhem revize EU ETS orientovat přechod Evropy na nízkouhlíkovou ekonomiku a budou reagovat na závazky, které země Evropské unie přijaly na základě Pařížské dohody o změně klimatu. Komise začne pracovat na akčním plánu pro nízkoemisní mobilitu a neprodleně předloží zbývající iniciativy. Do konce roku má Komise také v úmyslu předložit další iniciativy v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti a vnitřního trhu s energií, které jsou součástí strategie pro energetickou unii.

 

Další informace:

GŘ CLIMA novinky – web (včetně právních dokumentů)

Text Evropské strategie pro nízkoemisní mobilitu, informační přehled a související analýza jsou k dispozici zde.

Informační přehled: Otázky a odpovědi k návrhu Komise na závazné snižování emisí skleníkových plynů členských států (2021–2030)

Informační přehled: Otázky a odpovědi k návrhu na začlenění odvětví využívání půdy do rámce politiky EU v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030

Informační přehled: Otázky a odpovědi k evropské strategii pro nízkoemisní mobilitu

 

Tabulka: Navrhované cíle a přístup k novým možnostem flexibility

2030 target compared to 2005 Maximum annual flexibility

(as a % of 2005 emissions)

One-off flexibility from Emissions Trading System to Effort Sharing Regulation Flexibility from land use sector to Effort Sharing Regulation*
LU -40% 4% 0.2%
SE -40% 2% 1.1%
DK -39% 2% 4.0%
FI -39% 2% 1.3%
DE -38%   0.5%
FR -37%   1.5%
UK -37%   0.4%
NL -36% 2% 1.1%
AT -36% 2% 0.4%
BE -35% 2% 0.5%
IT -33%   0.3%
IE -30% 4% 5.6%
ES -26%   1.3%
CY -24%   1.3%
MT -19% 2% 0.3%
PT -17%   1.0%
EL -16%   1.1%
SI -15%   1.1%
CZ -14%   0.4%
EE -13%   1.7%
SK -12%   0.5%
LT -9%   5.0%
PL -7%   1.2%
HR -7%   0.5%
HU -7%   0.5%
LV -6%   3.8%
RO -2%   1.7%
BG 0%   1.5%
*Estimate, limit is expressed in absolute million tonnes over 10 years.

Zdroj: europa.eu