Evropská komise formálně zveřejnila dva delegované akty, které stanoví podrobná pravidla pro definici obnovitelného vodíku v EU. Legislativa tak vstoupí v platnost na začátku července.  O konečném schválení informoval server CEEnergynews.

První akt definuje, za jakých podmínek lze vodík, paliva na bázi vodíku nebo jiné nosiče energie považovat za obnovitelná paliva nebiologického původu (nesoucí zkratku RFNBO). Druhý akt stanoví metodiku výpočtu emisí skleníkových plynů během životního cyklu RFNBO. Konečná znění se oproti návrhům aktů přijatým Komisí dne 13. února 2023 nezměnila.

Delegované akty jsou součástí širokého regulačního rámce EU pro vodík, který zahrnuje investice do energetické infrastruktury a pravidla státní podpory, jakož i legislativní cíle pro obnovitelný vodík pro průmysl a dopravu. Zajistí, aby všechna obnovitelná paliva nebiologického původu (RFNBO) byla vyráběna z obnovitelné elektřiny.

Oba akty jsou vzájemně provázané a oba jsou nezbytné k tomu, aby se tato paliva započítávala do cílů zemí EU v oblasti obnovitelné energie. Investorům poskytnou regulační jistotu, neboť cílem EU je do roku 2030 dosáhnout 10 milionů tun domácí výroby zeleného vodíku a 10 milionů tun dováženého zeleného vodíku v souladu s plánem REPowerEU.

Kromě vymezení toho, co se v EU považuje za obnovitelný vodík, první akt objasňuje zásadu “adicionality” pro vodík stanovenou ve směrnici EU o obnovitelných zdrojích energie. Cílem této zásady je zajistit, aby byly od roku 2030 dodávky zeleného vodíku spojeny s novou, a nikoli stávající výrobou energie z obnovitelných zdrojů.

Opatření má motivovat ke zvýšení objemu energie z obnovitelných zdrojů. Zákon rovněž stanoví kritéria pro časovou a geografickou korelaci výroby elektřiny a vodíku.

Druhý zákon, který poskytuje rámec pro výpočet emisí skleníkových plynů během životního cyklu vodíku z obnovitelných zdrojů energie, bere v úvahu emise spojené s odběrem elektřiny ze sítě, se zpracováním a emise spojené s přepravou těchto paliv ke konečnému spotřebiteli.

Komise odhaduje, že ke splnění ambice stanovené v REPowerEU pro rok 2030, tj. vyrobit 10 milionů tun RFNBO, je zapotřebí přibližně 500 TWh elektřiny z obnovitelných zdrojů. K roku 2030 očekává Komise výrazné navýšení výroby spojené se zaváděním velkokapacitních elektrolyzérů. Nová pravidla se budou vztahovat jak na domácí výrobce, tak na dovážený zelený vodík.

Zdroj: oenergetice.cz