Ve dnech 3. až 7. června 2014 se konal ve švýcarském Lausanne 17. ročník konference European Forum on Urban Forestry, zaměřené na městskou zeleň, parky a lesy. Celkem bylo předneseno 210 příspěvků, jejichž autoři pocházeli z 32 států, nejen evropských. Nejpočetněji bylo zastoupeno domácí Švýcarsko, následovalo Německo a Itálie. Zúčastnili se však i zástupci z jižní Afriky, Tchaj-wanu, Nepálu, Kanady nebo Brazílie. Česká republika byla zastoupena na této konferenci poprvé.

Tematicky byly příspěvky rozděleny na následující bloky: definice a podpora funkce městských ekosystémů, integrace městských lesů a zeleně při územním plánování, přístupy k plánování, managementu a monitoringu zeleně a městských lesů, podpora společenské funkce městských lesů a zelených ploch, monitoring a řízení zájmů různých stran na území městských lesů a zelených ploch, správa městské zeleně a lesů, stanovení hranice mezi zeleným městem, městskou přírodou a městským lesem.

Za Českou republiku se konference zúčastnil doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. z České zemědělské univerzity v Praze a JUDr. Ing. Mgr. Jan Lípa, MBA a Ing. Jan Karban z příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy. V rámci prvního z výše uvedených bloků představili zástupci České republiky příspěvek s názvem „Lesy hl. m. Prahy a ocenění jejich mimoprodukčních funkcí“. Kromě základních informací k pestrosti přírodních podmínek pražských lesů se příspěvek zabýval strukturou jejich vlastnictví, vývojem obhospodařování a historií příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy. V další části bylo zmíněno, že všechny lesy na území hl. m. Prahy jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení jako lesy příměstské a se zvýšenou funkcí rekreační. Podrobněji se věnoval konkrétním požadavkům společnosti na plnění mimoprodukčních funkcí lesa a také na způsoby jejich hodnocení.

V dalších příspěvcích bloku „definice a podpora funkce městských ekosystémů“ seznámili Rik De Vreese (BE) s definicí společenských funkcí ekosystémů na základě mapování potřeb různých stran na ekosystémy, Marthe Laura Derkzen (NL) s kvantifikací funkcí městského ekosystému, na základě rozložení služeb v Rotterdamu a Ruzana Sanusi (AU) s významem stromů pro zlepšení městského mikroklimatu v Melbourne.

Účastníci konference ve svých příspěvcích specifikovali současné požadavky společnosti na les a krajinnou zeleň ve městech. Mezi nejdůležitějšími byly jmenovány vliv na mikroklima, zdravotní funkce, sportovně – rekreační funkce, půdoochranné a vodoochrané funkce. Byly srovnávány různé způsoby zjišťování potřeb společnosti, možnosti jejich sledování a hodnocení, vymezení oblastí střetů zájmů různých skupin. Dále byly zmíněny nové trendy ve využití moderních technologií pro monitoring – GIS, satelitní sledování.

Výsledky jednotlivých autorů ve vztahu k městským lesům lze ve stručnosti shrnout tak, že vlivem dlouhodobého přílivu obyvatelstva do velkých měst dochází k výraznému nárůstu požadavků na plnění mimoprodukčních funkcí lesa. Pro mamagement to v praxi znamená hledat způsoby, jak tyto požadavky uspokojit, ale také jak zajistit ochranu lesa před nežádoucími vlivy nadměrné návštěvnosti.

Prezentace v angličtině ke stažení zde