Dne 5. června 2018 se konala konference „Nefinanční reporting – zkušenosti z ČR a ze světa“, která byla určena především podnikům, které finanční reporting zvažují, nebo s ním již mají zkušenosti. Organizátorem konference byla společnost EY a Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj.

S úvodní prezentací vystoupil Richard Betts, EY senior manažer v oblasti udržitelnosti. Zaměřil se na globální trendy a souvislosti nefinančního reportingu, důležitost udržitelnosti pro podniky a zkušenosti s nefinančním reportingem na celosvětové úrovni. Uvedl, že téměř 95 % z 250 největších firem světa pravidelně publikuje nefinanční reporting a představil klíčové ukazatele vybraných subjektů. V závěru seznámil s nejnovějšími trendy v nefinančním reportingu a očekávanými přínosy.

Dále vystoupili zástupci EY Alice Machová a Luděk Jireček, ve svém bloku se vyjadřovali k současné situaci v České republice a naplňování evropské směrnice nefinančního reportingu. Pozastavili se i u poyknů EK ke zveřejňování nefinančních informací s konkrétními příklady. Ve svém vystoupení seznámili publikum s výsledky analýzy zveřejňování nefinančních informací u 33 subjektů z České republiky.

Následovala prezentace Niall Fritz Geralda ze Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD). Představil činnost WBCSD a nejdůležitější partnery. Vysvětlil pět cílových řešení, na které se WBCSD zaměřuje a které prosazuje. Jedná se o programy lidé, města a mobilita, energie a oběhové hospodářství, potraviny, půda a voda a tzv. předefinování hodnoty, které vychází z propojení finančních a nefinančních informací. Zároveň seznámil s nejnovějšími iniciativami WBCSD.

Vystoupení Miroslava Hájka z České zemědělské univerzity v Praze bylo zaměřeno na očekávané přínosy nefinančního reportingu. Jedná se zejména o  synergii a koordinaci jednotlivých aktivit podniku, měření výkonnosti podniku, komunikaci podniku se zainteresovanými stranami a zlepšení komunikace v podniku a „vtažení“ veřejnosti do záležitostí podniku. Mezi hlavní praktické přínosy podle dotazníkových šetření náleží image podniku a značka, úspěch na trhu a úspora nákladů.

V závěrečné prezentaci vystoupila Michaela Chaloupková, členka představenstva ČEZ a.s. Ve svém vystoupení se podělila se zkušenostmi se zaváděním nefinančního reportingu. Představila Strategii udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ a seznámila podrobně s postupem při zavádění nefinančního reportingu. Za výhody finančního reportingu označila sebereflexi firmy, a to nejen na strategii udržitelného rozvoje,  přehled o úrovni pojetí udržitelného rozvoje napříč společnostmi, rovnocenné podmínky pro všechny společnosti ve všemi přístupném prostředí a edukaci a vzájemnou informovanost i s dceřinými společnostmi v zahraničí.

Celkově lze označit konferenci jako přínosnou pro všechny zúčastněné, o čem mj. svědčila bohatá diskuze v průběhu jednání.

 

Autor: Dr. Miroslav Hájek