Evropská komise

  • Evropská komise dne 8. 3. 2018 rozhodla vydat odůvodněné stanovisko určené Belgii, České republice, Finsku, Kypru, Lotyšsku, Rakousku, Rumunsku, Řecku, Spojenému království a Španělsku, jelikož ve svých vnitrostátních právních předpisech neprovedly pravidla EU týkající se jakosti benzinu a motorové nafty (směrnice Rady (EU) 2015/652). Směrnice stanoví pravidla pro výpočet emisí skleníkových plynů u paliv a jiné energie z nebiologických zdrojů a podávání zpráv o nich. Členské státy měly pravidla EU týkající se výpočtu a podávání zpráv o emisích skleníkových plynů u paliv ve svém vnitrostátním právu provést do 21. dubna 2017. Komise již uvedeným členským státům zaslala výzvu v květnu 2017. Jestliže dotyčné členské státy nezareagují do dvou měsíců od obdržení odůvodněného stanoviska, může být věc předložena Soudnímu dvoru EU
  • Evropská komise dne 8. 3. 2018 představila strategii pro finanční systém, který bude podporovat unijní opatření v oblasti změny klimatu a udržitelného rozvoje. Komise odhaduje, že dosažení cílů EU z Pařížské dohody pro rok 2030, včetně 40% snížení skleníkových plynů, si ve srovnání se současným stavem vyžádá navíc investice ve výši 180 miliard eur ročně. Akční plán pro udržitelné finance je součástí projektu unie kapitálových trhů (CMU), který se snaží propojit financování s konkrétními potřebami evropské ekonomiky. Plánována jsou například tato opatření: zavedení společného jazyka pro udržitelné finance, tj. stanovení jednotného unijního klasifikačního systému, aby bylo definováno, co je udržitelné, a byly určeny oblasti, kde mohou mít udržitelné investice největší dopad, či vytvoření štítků EU pro „zelené“ finanční produkty na základě uvedeného unijního klasifikačního systému. Investoři tak budou moci snadno rozpoznat investice, jež vyhovují ekologickým nebo nízkouhlíkovým kritériím.
  • Evropská komise dne 8. 3. 2018 představila akční plán, jak využít příležitosti, které přinášejí inovace v oblasti finančních služeb založené na moderních technologiích, zkráceně označované jako FinTech. Evropa by se měla stát globálním centrem finančních technologií a umožnit investorům a podnikům z EU co nejlépe zúročit výhody, které jednotný trh v tomto rychle se rozvíjejícím odvětví nabízí. Jako první hlavní výstup Komise rovněž předkládá nové předpisy, které umožní rozvoj platforem pro skupinové financování (tzv. crowdfunding) na jednotném trhu EU. Ambicí akčního plánu je, aby se finančnímu sektoru podařilo využít rychlý pokrok v oblasti nových technologií, například technologie blockchain, umělé inteligence a cloudových služeb.
  • Evropská komise dne 7. 3. 2018 zveřejnila svou každoroční analýzu hospodářské a sociální situace v členských státech. Její součástí je hodnocení pokroku, jehož členské státy dosáhly při plnění doporučení vydaných pro jednotlivé země, a posuzují se v ní i možné případy nerovnováhy.
  • Evropská komise dne 7. 3. 2018 přijala roční pracovní program na rok 2018, jenž stanoví opatření na podporu reforem, které budou financovány z programu na podporu strukturálních reforem. V roce 2018 bude v rámci programu na podporu strukturálních reforem poskytnuta technická podpora 24 členským státům. Podpora bude nasazena mj. pro lepší řízení přírodních zdrojů a účinnost zdrojů a na provádění iniciativ energetické unie, na reformu rozpočtových systémů, modernizaci veřejné správy či zvýšení efektivity soudních systémů.
  • Evropská komise dne 6. 3. 2018 schválila prodej Westinghouse kanadské společnosti Brookfield Business Partners, která o tom uzavřela letos v lednu dohodu s dosavadním majitelem – japonským koncernem Toshiba Corp.