Evropský parlament

  • Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) projednal dne 25. 4. 2017 návrh stanoviska MEP Damiana Zoffoli (SaD, Itálie) k Evropské strategii pro nízkoemisní mobilitu. Zprávu z vlastního podnětu (INI) vypracoval ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) zpravodaj Bas Eickhout (Zelení). Nizozemský MEP navrhuje pro období do roku 2025 a 2030 nové standardy pro emise CO2 z osobních automobilů založené na lineární trajektorii, a to v úrovni odpovídající ročnímu snížení o 6-8%. Zároveň vyzývá Komisi, aby pro výrobce osobních automobilů zavedla cíl pro podíl elektromobilů na výrobě, a to ve výši 25% v období do roku 2025. A dále vyzývá Komisi, aby evropské fondy EFSI, TEN-T, CEF a MFF vyhradila pro iniciativy, které budou přínosem v rámci oblasti klimatických změn. Pozměňovací návrhy ve výboru ENVI lze předkládat do 2. 5. 2017.
  •  Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) projednal dne 25. 4. 2017 pozměňovací návrhy ke zprávě ohledně zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy a lesnictví (LULUCF) do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030. Zpravodaj Norbert Lins (EPP, Německo) navrhuje zvýšení stropů pro kredity lesního hospodářství z 3,5 % emisí členských států na 7 %, dále zachování subsidiarity pro stanovení referenčních úrovní pro lesy a také podporuje flexibilitu pro přenos z odvětví LULUCF v objemu 280 milionů tun pohlcení, tak jak jej navrhuje Komise. Zpráva by měla být projednávaná v rámci plenárního zasedání v září 2017.
  • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) formálně schválil dne 25. 4. 2017 zpřísnění stupnice pro energetickou účinnost elektro-spotřebičů. Jeho členové tak potvrdili dohodu Evropského parlamentu, Rady a Komise v rámci trialogu z minulého měsíce o novém způsobu štítkování domácí elektrotechniky. Nové nařízení EU počítá se změnou směrnice z roku 2010 se záměrem sjednotit systém značení „A-G“ a zpřehlednit informace o energetické účinnosti i spotřebě v zájmu zákazníků. Tato stupnice, by měla být průběžně aktualizovaná, aby podpořila výrobce k další inovaci a investicím do energeticky úsporných výrobků. Pro meziinstitucionální dohodu v této souvislosti nyní hlasovalo 46 europoslanců ITRE (proti – 6, zdrželo se – 5). Formálně zbývá, aby tento návrh ještě oficiálně schválil Evropský parlament na plenárním zasedání a přijala ho také Rada.

Evropská komise

  • Evropská komise zaslala dne 27. 4. 2017 odůvodněné stanovisko Itálii ohledně znečištění ovzduší.  Důvodem k tomuto kroku, který bývá považován za poslední varování kvůli porušování legislativy EU, je nedodržovaní norem pro pevné částice (PM10). Měření probíhá od roku 2005 a Komise zjistila, že situace v Itálii je dlouhodobě nejhorší ze všech 16 členských zemí EU, které předpisy o kvalitě ovzduší nedodržují – včetně České republiky. Italská vláda nyní dostala 2 měsíce, aby situaci ohledně směrnice 2008/50/ES začala řešit, jinak bude čelit žalobě u Evropského soudního dvora. Ten už tento měsíc rozhodl ve stejné věci v neprospěch Bulharska a v dohledné době se očekává, že uzavře i případ Polska.