Evropská komise dne 2. 5. 2018 předložila návrh víceletého finančního rámce na období 2021 – 2027. Pro nadcházející období navrhuje rozpočet ve výši 1 135 miliard eur v prostředcích na závazky(vyjádřeno v cenách roku 2018), což odpovídá 1,11 % hrubého národního důchodu (HND) EU-27. Komise vymezuje nové priority, u kterých navrhuje navýšení finančních prostředků. To se týká oblastí, jako je digitální ekonomika, výzkum a inovace, mládež, ochrana vnějších hranic, bezpečnost a obrana, či vnější akce. Prostředky na klimatickou politiku by se mohly navýšit ze současných 20 % na 25 %. Zároveň Komise hodlá omezit finanční prostředky na společnou zemědělskou politiku a kohezní politiku (v obou případech zhruba o 5 %), přičemž počítá s modernizací těchto oblastí. Politika soudržnosti by do budoucna měla sehrát větší roli při podpoře strukturálních reforem a dlouhodobé integraci migrantů. Hlavní novinkou navrhovaných pravidel je posílení vazby mezi financováním EU a zásadami právního státu. Komise v této souvislosti navrhuje vytvoření nového mechanismu – formou nařízení, které by schvalovala Rada (kvalifikovanou většinou) a Evropský parlament. Nový mechanismus by omezil přístup členských států k finančním prostředkům EU v případě, že by došlo k porušení zásad právního státu. Případné rozhodnutí o uplatnění mechanismu by navrhovala Komise a přijímala Rada hlasováním obrácenou kvalifikovanou většinou.

Co se týká finančních zdrojů, navrhuje Komise zjednodušit stávající vlastní zdroj z daně z přidané hodnoty (DPH) a zavést soubor nových vlastních zdrojů, který by byl propojen s politickými prioritami. Do rozpočtu by tak mohlo jít 20 % příjmů z výnosů z EU ETS, 3% paušální sazba uplatněná na nový společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob, či vnitrostátní příspěvek vypočtený podle množství nerecyklovaných plastových obalových odpadů v jednotlivých členských státech. Rozhodnutí o podobě víceletého finančního rámce EU na období 2021 – 2027 bude příslušet Radě, která rozhodne jednomyslně po obdržení souhlasu Evropského parlamentu.