Evropská komise

  • Evropská komise dne 11. 8. 2017 schválila podporu ve výši 45 milionů eur, kterou Česká republika hodlá poskytnout na výstavbu čerpacích a dobíjecích stanic pro vozidla s nízkými emisemi. Z režimu bude během šesti let poskytována podpora v celkové výši 44,5 milionu eur na výstavbu veřejně přístupných dobíjecích a čerpacích stanic pro vozidla na alternativní paliva, jako jsou elektřina, stlačený zemní plyn (CNG), zkapalněný zemní plyn a vodík. Společnosti, které již působí v odvětví alternativních paliv, budou o podporu moci žádat během čtyř samostatných nabídkových řízení prostřednictvím otevřeného a transparentního postupu. Komise toto opatření posoudila podle Smlouvy o fungování Evropské unie, která členským státům umožňuje podporovat rozvoj určitých hospodářských činností – v tomto případě zlepšování energetické účinnosti a snižování emisí CO2. Tato činnost je v souladu s energetickými a klimatickými cíli EU. Nedůvěrné znění tohoto rozhodnutí bude zveřejněno v rejstříku státních podpor, který Komise publikuje na stránkách pro hospodářskou soutěž, pod číslem 37667.
  • Evropská komise zrušila dne 23. 8. 2017 uplatňování závazku minimální ceny ze strany čínských firem skupiny Shanghai Shenzhou, která zahrnuje výrobce solárních panelů a patří k nejvýznamnějším čínským exportérům. Na základě antidumpingového nařízení Komise vůči nim uplatňuje od roku 2013 dovozní cla, a proto korporátní firmy přijaly závazky ohledně minimálních cen, které fakticky představují „gentlemanskou“ dohodu umožňující pokračovat ve vzájemném obchodu s EU bez celní zátěže. Letos v červnu však Peking požádal o zrušení tohoto mechanismu, od kterého za posledních 18 měsíců ustoupila řada čínských výrobců solárních modulů a jejich komponent. Komise proto došla k závěru, že tyto závazky už země EU nebudou vymáhat, resp. na tyto dovozy z Číny automaticky vstoupí v platnost konečné antidumpingové clo.

Úřední věstník EU

L 218/24. srpna 2017

  • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1497 ze dne 23. srpna 2017, kterým se odvolává přijetí závazku jednoho vyvážejícího výrobce podle prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření
    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.218.01.0010.01.CES&toc=OJ:L:2017:218:TOC