Evropská komise

  • Evropská komise dne 12. 10. 2016 spustila nový webový portál zaměřený na rozvoj měst a městských aglomerací. Portál „One-stop-shop“  poskytuje aktualizované informace o politikách EU, zejména politice klimatických změn, mobility a oběhové ekonomiky, tedy oblastí, které mají přímý vliv na rozvoj měst. Prostřednictvím portálu lze také získat informace o možnostech dotací v rámci různých finančních nástrojů EU.

Evropský parlament

  • Výbor pro průmysl, vědu a energetiku (ITRE) dne 13. 10. 2016 přijal stanovisko k probíhající revizi schématu EU ETS po roce 2020. Ve zprávě, kterou vypracoval MEP Fredrick Federley (ALDE), výbor podpořil lineární redukční faktor ve výši, kterou navrhuje Evropská komise, tedy 2,2%, navrhuje zrušení části povolenek stažených do MSR a dále navrhuje řešit překryv politik. Konkrétně by pro členské státy měla být zavedena povinnost komunikovat opatření, která vedou ke snižování výrobní kapacity. EK by následně určila odpovídající počet povolenek, které by byly staženy. O stanovisku výboru ITRE se bude hlasovat ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI), který je pro zprávu příslušným.
  • Výbor pro průmysl, vědu a energetiku (ITRE) dne 13. 10. 2016 ve dvou separátních hlasováních podpořil legislativní návrhy předložené EK jako součást balíčku k energetické bezpečnosti. V první zprávě, kterou k opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu vypracoval MEP Jerzy Buzek (EPP), poslanci podpořili vytvoření koridorů v rámci regionů pro dodávky plynu pro případ mimořádných událostí a dále podpořili opatření, která by měla zajistit vyšší transparentnost mezivládních dohod (delších jednoho roku) se třetími zeměmi.  Transparentnost mezivládních dohod (IGA) řeší i zpráva o zavedení mechanismu výměny informací o mezivládních dohodách mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky, kterou vypracoval zpravodaj Zdzisław Krasnodębski (ECR). Poslanci podpořili návrh, aby členské státy informovaly EK v případě vyjednávání kontraktů se třetími zeměmi. Komise by měla mít povinnost informovat vlády členských států o souladu připravovaných smluv s legislativou EU.