Evropská komise
  • Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker se dne 21. 10. 2016 společně se zástupci finské vlády zúčastnil slavnostního podpisu výstavby plynovodu Balticconector. Ten bude prvním propojením Finska a Estonska a umožní přepravu 7,2 milionů kubických metrů denně, přičemž toky poběží v obou směrech. Vedle propojení Polska a Litvy (plynovod GIPL) přispěje tato investice ve výši 187 milionů Euro ke zvýšení bezpečnosti dodávek v tomto regionu. Zahájení provozu je plánováno na rok 2020.
  • V rámci konference Habitat III představila Evropská komise dne 20. 10. 2016 svoje závazky pro splnění globálních cílů nové městské agendy. Jedná se o základ pro provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a dalších závazků, zejména Pařížské dohody.
Rada
  • V Lucemburku se dne 17. 10. 2016 sešla Rada ENVI.  Pro ministry životního prostředí byla schůzka první příležitostí k diskusi na úrovni EU ohledně snižování emisí skleníkových plynů v sektorech mimo EU ETS, respektive podílu jednotlivých členských zemí. Mezi hlavní body na programu jednání patřily dva legislativní návrhy, které Evropská komise předložila dne 20. července 2016, a to rozhodnutí o podílu jednotlivých členských zemí (Effort Sharing Decision) a nařízení o zahrnutí emisí a jejich pohlcování v sektoru LULUCF (využívání půdy, zemědělství a lesnictví) do klimaticko-energetického rámce. V diskusi nad navrhovaným rozdělením závazků vyjádřily některé členské země (Itálie, Polsko, Rakousko, Finsko, Rumunsko) nespokojenost a požádaly Evropskou komisi o doplnění informací ohledně metodologie a o posouzení jejich specifické situace, včetně dopadů navrhovaných cílů na ekonomiku. Příští jednání ministrů životního prostředí se uskuteční 19. 12. 2016.
Ostatní
  • V rámci Východního partnerství se dne 18. 10. 2016 v Lucemburku uskutečnila první ministerská schůzka věnovaná životnímu prostředí a změnám klimatu. Zástupci EU a zemí Východního partnerství (Bělorusko, Ukrajina, Moldavska, Arménie, Gruzie a Ázerbájdžánu) přijali ministerskou deklaraci ohledně spolupráce v oblasti životního prostředí a podpory udržitelného rozvoje.
Úřední věstník EU

L 282/19. října 2016
Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1841 ze dne 5. října 2016 o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.282.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2016:282:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.282.01.0004.01.CES&toc=OJ:L:2016:282:TOC