Evropská komise

 

  • Evropská komise schválila dne 24. 11. 2016 Rumunsku státní podporu ve výši cca 99 miliónů Euro. Tyto finance jsou určené ke zmírnění sociálních a ekologických dopadů při uzavření dvou uhelných dolů do roku 2018 kvůli jejich nekonkurenceschopnosti. Komise shledala rumunský návrh, předložený tento měsíc, plně v souladu s rozhodnutím Rady o veřejné podpoře (2010/787/EU). Částku ve výši přibližně 52 milióny Euro vyplatí rumunská vláda jako náhradu za platy propuštěným zaměstnancům a zároveň také při jejich rekvalifikaci, a dále pro nezbytné zajištění bezpečnosti a také rekultivaci celé lokality po uzavření podzemních dolů. Zbývající finance ve výši asi 47 miliónů Euro budou použité na pokrytí výrobních ztrát dolů až do jejich uzavření.
  • Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič, který odpovídá za energetickou unii, a ukrajinský ministr energetiky Ihor Nasalyk dne 24. 11. 2016 podepsali nové memorandum (MoU) o strategickém partnerství v oblasti energetiky mezi EU a Ukrajinou. Až dosud se spolupráce týkala zejména jaderné bezpečnosti, infrastruktury, reformy trhu a samozřejmě také vnějších vztahů v souvislosti se zabezpečením dodávek zemního plynu. Do budoucna by měla tato spolupráce zahrnovat i energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie a k důležitým cílům patří také zvýšení jistot pro investory. Memorandum o strategické spolupráci EU a Ukrajiny počítá s platností minimálně 10 let, a to na základě každoročně schvalovaných hlavních priorit obou stran.

Evropský parlament

  • Na plenárním zasedání ve Štrasburku dne 23. 11. 2016 europoslanci formálně schválili zprávu MEP Julie Girling (ECR, UK) o snížení národních emisí některých látek znečisťujících ovzduší, a to poměrem hlasů 499 pro, 177 hlasovalo proti a 28 poslanců se zdrželo hlasování. Zpráva byla na plenárním zasedání dne 28. 10. 2015 vrácena příslušnému výboru (ENVI) podle článku 61, odst. 2 jednacího řádu a nové limity emisí byly neformálně dohodnuty během nizozemského předsednictví v Radě EU. Nová legislativa stanoví snížení národních emisí, které povedou ke snížení emisí oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOx), nemethanických těkavých organických látek (NMVOC), amoniaku (NH3) a jemných pevných částic (částice, které mají v průměru méně než 2,5 mikrometru).  Navrhované snížení emisí by mělo do roku 2030 snížit počet zdravotních onemocnění spojených se znečištěním ovzduší až o 50 %.