Směrnice o obnovitelných zdrojích energie je hlavním nástrojem, který řeší podporu energie z obnovitelných zdrojů. Navýšení emisního cíle EU do roku 2030 s sebou nese potřebu vyššího podílu obnovitelných zdrojů energie v energetickém systému. Proto Evropská komise v rámci změny dotčené směrnice navrhuje nový (vyšší) závazný cíl na úrovni EU pro podíl obnovitelných zdrojů, včetně doprovodných opatřeních v jednotlivých odvětvích (dopravy, vytápění a chlazení, budov a průmyslu).

Členské státy by společně měly zajistit, aby podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě EU činil v roce 2030 alespoň 40 %. V praxi to znamená zdvojnásobit v příštím desetiletí nynější zhruba 20% podíl. Současný cíl pro rok 2030 je stanoven ve výši 32 %, přičemž jednotlivé členské státy dosahují různé míry pokroku. Na základě národních klimatickoenergetických plánů (NECP) předložených v roce 2020 Komise předpokládá překročení současného cíle. Kumulativní dopad plánů EU27 odhaduje na 33,1 až 33,7 %. Pokud Rada EU přijme navrhované navýšení cíle pro podíl obnovitelných zdrojů, budou muset členské státy své úsilí zintenzivnit.

Indikativní cíl do roku 2030 pro Českou republiku se při navýšení kolektivního cíle zvýší z 23 % na 31 %, přičemž český NECP předpokládá příspěvek ve výši 22 %.

Pro členské státy návrh zavádí povinnost realizovat do konce roku 2025 minimálně jeden přeshraniční projekt v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Zdroj: www.cez.cz