Mezi součásti balíčku opatření souvi-sejících s rozpočtem EU na příští finanční období, která jsou projednávaná na úrovni trialogu, patří mimo jiné i režim podmíněnosti pro ochranu rozpočtu EU. Vyjednavači Rady a Evropského parla-mentu dosáhli předběžné politické doho-dy ohledně příslušného nařízení dne 5. listopadu.

Režim podmíněnosti má za cíl chránit rozpo-čet EU, a to včetně finančních zdrojů přiděle-ných prostřednictvím nástroje Next Generati-on EU, pro případ že je prokázáno porušení zásad právního státu v členském státě, které by ohrozilo správu rozpočtu nebo finanční zájmy EU. V případě, že některá z členských zemí EU zásady právního státu poruší, mo-hou jí být pozastaveny platby z unijního roz-počtu.

Příslušné nařízení definuje pojem právního státu i všeobecného nedostatku. Dále vyme-zuje konkrétní opatření pro případ, že dojde k porušení právního státu, a stanoví postup, jakým budou tato opatření přijímána. Kom-promisní dohoda obou evropských institucí předpokládá, že o návrhu Komise na případ-né pozastavení plateb budou členské státy v Radě hlasovat kvalifikovanou většinou. Do-hodnutý kompromis nyní musí projít schvalo-vacím legislativním procesem v Radě i v Ev-ropském parlamentu.

Přestože Rada na úrovni velvyslanců člen-ských států dosáhla dne 30. září dohody oh-ledně své pozice k nařízení o ochraně roz-počtu a jednání tak postoupila na meziinstitu-cionální úroveň (trialog), oznámily nyní vlády Maďarska a Polska, že režim podmíněnosti nepodpoří. Blokují tím dohodu o celém více-letém finančním rámci na období 2021 až 2027 (včetně nástroje Next Generation EU), která musí být členskými státy přijata jedno-myslně.

Debata o režimu podmíněnosti (a případné hledání kompromisů) tak dále pokračuje a dá se očekávat, že vyvrcholí na prosincové Ev-ropské radě. Očekává se, že na jednání nej-vyšších zástupců členských států EU, které se uskuteční ve dnech 10. až 11. prosince, dojde zároveň k dohodě o aktualizovaném cíli EU v oblasti snižování emisí do roku 2030. Pokud by se rozpočet EU nepodařilo schválit do konce roku, začalo by od ledna platit roz-počtové provizorium, které by vycházelo z letošního roku. V takovém případě by však členské státy nemohly využít finanční pro-středky určené na obnovu a oživení ekonomi-ky v souvislosti s pandemií.

Za zmínku v této souvislosti stojí vyjádření portugalského premiéra Antónia Costy, podle kterého by alternativním řešením podobných patových situací mohla být do budoucna dvourychlostní Evropa. Země, která bude mít od ledna předsednictví v Radě EU, tak pod-pořila myšlenku užší integrace, kterou již v minulosti nastolovala například Francie a nevylučovalo ji dokonce ani Německo.

 

Zdroj: www.cez.cz