Po deseti týdnech intenzivního jednání dosáhli zástupci německého předsednictví Rady a vyjednavači Evropského parlamentu politické dohody ohledně víceletého finančního rámce EU na období 2021 až 2027, vč. nástroje Next Generation EU. Kompromisní dohoda obsahuje právně závazný plán na vytvoření nových vlastních zdrojů, posílení mechanismu flexibility či posílení rozpočtové kontroly.

Zástupci obou institucí se shodli na principu, že náklady spojené se splácením dluhu v rámci nástroje pro oživení Next Generation EU ve výši 750 miliard eur by neměly vést k navýšení příspěvků členských států EU založených na hrubém národním důchodu (HND). V této souvislosti stanovili plán na zavedení nových vlastních zdrojů v průběhu příštích sedmi let. Kromě již dohodnutého příspěvku založeném na nerecyklovatelném plastovém odpadu, který by měl být zaveden od roku 2021, předloží Komise podle závazné interinstitucionální dohody návrhy na zavedení dalších vlastních zdrojů. Do června 2021 navrhne vlastní zdroj založený na výnosech z EU ETS, aby mohl být zaveden do roku 2023. Ve stejných termínech přezkoumá a navrhne případný mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích. Další potenciální vlastní zdroje, které Komise navrhne, zahrnují příjem z digitálního poplatku (od roku 2024), zavedení daně z finančních transakcí či nové daně spojené s podnikatelským sektorem nebo založené na dani z příjmu právnických osob, které by podle dohody mohly být zavedeny od roku 2026.

Dále došlo ke shodě, že se posílí kontrola finančních prostředků vynakládaných v rámci nástroje Next Generation EU, a to prostřednictvím „konstruktivního dialogu“ mezi Evropským parlamentem a Radou zaměřeného na dosažení dohody o rozpočtových důsledcích. V souladu s environmentální politikou EU bude alespoň 30 % finančních prostředků rozpočtu EU, včetně nástroje Next Generation, vynaloženo na cíle v oblasti klimatu. Zároveň cíle v oblasti biodiverzity budou od roku 2024 financovány částkou odpovídající 7,5 % ročních výdajů EU, resp. od roku 2026 to bude 10 % ročních výdajů.

Nařízení o víceletém finančním rámci a interinstitucionální dohodu nyní musí přijmout obě instituce v souladu se svými postupy. Současně probíhají jednání o zbývajících částech balíčku VFR, přičemž se i nadále řídí zásadou, že dokud není dohodnuto vše, není dohodnuto nic.

 

Zdroj: www.cez.cz