Evropská komise dne 13. listopadu představila nový program pro spotřebitele. K diskusi předkládá priority a klíčová opatření, která by měla být přijata na evropské i vnitrostátní úrovni v průběhu příštích pěti let. Patří mezi ně nový legislativní návrh, který má spotřebitelům zajistit kvalifikované informace o udržitelnosti, revize právních předpisů s ohledem na digitální transformaci či akční plán pro spolupráci s Čínou ohledně bezpečnosti výrobků.

Mezi sledované priority patří přizpůsobení právních předpisů zelené transformaci, resp. požadavku udržitelnosti. Komise se chystá podpořit používání společných metod k výpočtu ekologické stopy výrobků (PEF  Product Environmental Footprint) a společností (OEF – Organisation Environmental Footprint), které jsou v současnosti uplatňovány hlavně na dobrovolné bázi. Příští rok Komise předloží legislativní návrh, který by měl spotřebitelům zajistit spolehlivé informace o udržitelnosti výrobků a umožnit potírání praktik jako je greenwashing (dezinformace za účelem prezentovat výrobek či společnost jako šetrné k životnímu prostředí). S cílem zajistit dlouhodobě udržitelné a odpovědné chování hospodářských subjektů předloží Komise v příštím roce legislativní iniciativu týkající se správy a řízení společností. Komise bude také podporovat opravitelnost výrobků a prosazovat výrobky splňující požadavky oběhovosti.

V oblasti digitální transformace se Komise zaměří na online obchodní praktiky, které nerespektují právo spotřebitelů na informovanou volbu, znesnadňují svobodné rozhodování a na skrytou reklamu. S ohledem na probíhající digitalizaci Komise dále přezkoumá směrnice o bezpečnosti výrobků, o spotřebitelských úvěrech a uvádění finančních služeb na trh.

Komise je do budoucna připravena podporovat vnitrostátní orgány při účinném vymáhání práv spotřebitelů, potírání nezákonných obchodních praktik či identifikování nebezpečných výrobků. Dále zdůrazňuje, že pozornost je třeba věnovat i specifickým potřebám určitých skupin spotřebitelů, mezi které řadí děti, starší osoby či osoby se zdravotním postižením.

V neposlední řadě Komise věnuje pozornost ochraně spotřebitele v globalizovaném světě, ve kterém nakupování online překračuje hranice. V této souvislosti vypracuje v příštím roce akční plán pro spolupráci s Čínou. Regulační podporu hodlá rozvíjet i pro další partnerské regiony.

 

Zdroj: www.cez.cz