S ohledem na zamýšlené navýšení klimatických ambicí EU vypisuje Evropská komise veřejné konzultace k revizi všech souvisejících právních předpisů.

Dne 13. listopadu vypsala veřejné konzultace k revizi schématu obchodování s emisemi (EU ETS), nařízení o sdílení úsilí, které stanoví závazné roční cíle emisí skleníkových plynů pro všechny členské státy během období 20212030 a k nařízení o využívání půdy, změnách ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF).

V rámci revize EU ETS Komise připravuje první revizi rezervy tržní stability (MSR), a to s ohledem na nakládání s nevyužitými emisními povolenkami a dále zamýšlí navrhnout rozšíření schématu EU ETS na nová hospodářská odvětví (sektor dopravy a budov). Zároveň Komise usiluje o větší zapojení sektorů LULUCF do úsilí o snižování emisí skleníkových plynů a vytvoření „účetního systému“ pro započítávání pohlcování uhlíku. Předpokládaná opatření by měla zlepšit obhospodařování lesů a přinést případnou změnu zemědělských postupů. Zúčastněné strany mohou vyjádřit svůj názor prostřednictvím veřejné konzultace do 5. února 2021.

Následně dne 17. listopadu otevřela Komise veřejnou konzultaci k revizi směrnice o energetické účinnosti (EED) a směrnice pro využívání energie z obnovitelných zdrojů. Účinné využívání energie i dostatečné zapojení obnovitelných zdrojů jsou zásadními předpoklady pro iniciativy navržené v rámci Zelené dohody. Mají potenciál přispět jak k vyšším cílům v oblasti klimatu, tak urychlit přechod k integrovanému energetickému systému. V rámci veřejné konzultace je možné vyjádřit názor na chystané revize obou směrnic do 9. února 2021.

V rámci Zelené dohody představila Evropská komise komplexní plán revize politik, který má Evropu nasměrovat k udržitelné budoucnosti. Jedním z předpokladů je navýšení klimatických ambicí EU. Plán na snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 představila Komise v září letošního roku. Na základě posouzení dopadů došla k závěru, že navýšení současného emisního cíle je realistické. Konkrétně předložila návrh na snížení emisí o nejméně 55 % ve srovnání s rokem 1990 a v této souvislosti zároveň avizovala revize všech souvisejících právních předpisů. Navýšení emisního cíle je v současné době předmětem jednání evropských institucí v rámci projednávání tzv. „klimatického zákona“. Zatímco Evropský parlament navrhuje ambicióznější snížení, konkrétně o 60 %, členské státy dosud společnou pozici nenašly. Očekává se, že k dohodě dojde na Evropské radě, která se uskuteční ve dnech 10. až 11. prosince. Následovat budou jednání v rámci trialogu.

 

Zdroj: www.cez.cz