Výroba sádrokartonových desek není energeticky ani surovinově příliš náročným procesem. Vzniká během ní ale nezanedbatelné množství odpadů. V současné době je v duchu cirkulární ekonomiky snahou recyklovat co nejvíce odpadů, a to i těch, které vznikají při výrobě stavebních materiálů, tudíž i sádrokartonu.

Recyklační linka v Počeradech

Jedním z významných výrobců tohoto materiálu je v České republice společnost KNAUF Praha, spol. s.r.o, která má ve svém portfoliu hned několik druhů sádrokartonů (SDK). A právě tato společnost se rozhodla, že najde řešení pro odpad z výroby SDK tak, aby jej bylo možné vracet zpátky do výroby.

Společnost Lavaris, s.r.o. společně s Fakultou stavební ČVUT v Praze a společností KNAUF řešily v letech 2018 – 2020 projekt MPO Trio č. FV30359 s názvem “Recyklace sádrokartonových desek a nová materiálová využití s přidanou hodnotou”. Projekt hledal řešení zaměřené přímo na technologii výroby SDK desek v závodě Počerady společnosti KNAUF. „Požadavkem ze strany provozovatele linky byla především separace kartonu, možnost měnit křivku zrnitosti recyklátu a v rámci úpravy recyklátu nemělo dojít k jeho výpalu, tj. kalcinaci zatvrdlé sádry (sádrovce) na sádrové pojivo,“ vysvětluje Pavel Tesárek z ČVUT.

V rámci spolupráce byla vyprojektována a sestavena recyklační linka, na kterou byly využity klíčové komponenty vyvinuté společností Lavaris. „První část linky umožňuje nadrtit SDK odpad a zároveň oddělit karton od zatvrdlé sádry, princip spočívá v oddělení a odseparování co největších částí kartonu. V dalším procesu je materiál dávkován do vysokorychlostního mlýna, kde je materiál upraven na požadovanou velikost (jemnost mletí) podrcen, díky konstrukci vysokorychlostního mlýnu je možné redukovat otáčky, množství materiálu a teplotu uvnitř mlýnu. Během procesu úpravy jsou na několika místech odsávány zbytky drceného kartonu a nejjemnější části recyklátu, které zachyceny na filtrech a jsou následně dále zpracovány,“ doplňuje Pavel Tesárek.

Výsledný recyklát

Z kalkulace nákladů spojených s recyklací se ukázalo, že ekonomická stránka projektu je příznivá. „Především díky vlastnostem zatvrdlé sádry, je opotřebení mlecích segmentů vysokorychlostního mlýnu minimální, na rozdíl např. od betonu. Vzhledem ke zvyšujícím se cenám za skládkování SDK odpadu, bude cenové řešení i s ohledem na návratnost vstupní investice,“ říká Tesárek.

Recyklační linka dokáže vytvořit recyklát ve velikostech od průměru cca 2 cm po 0,1 mm. Během poloprovozního ověření byly v závodu Počerady vyrobeny nové sádrokartonové desky, které obsahovaly upravený sádrokartonový recyklát. Upravený sádrokartonový odpad je možné využít např. v sádrových omítkách a stěrkách.

„V rámci projektu byl také navržen celý stavební systém na bázi sádry s obsahem recyklátu, který je určený pro vnitřní příčky, ale i pro obvodové pláště budov, v tomto případě je možné využít i vylehčení bloků pomocí pěny a zvýšit tak jejich tepelně-izolační vlastnosti,“ uvádí Pavel Tesárek.

Hotovo ještě není

„Momentálně je zvládnuta technologie, jak, a v co sádrokartonové desky recyklovat, tedy technologicky a tržně. Na ostatních produktech „suché výstavby“, jako je třeba izolace atd., se intenzivně pracuje. Zároveň se intenzivně pracuje na vývoji technologie a kontroly odpadu ze suché výstavby ze staveb. To je oříšek daleko komplikovanější,“ vysvětluje Miroslav Nyč, vedoucí produktmanagementu ve společnosti Knauf Praha, spol. s r.o.

V tuto chvíli běží projekt ve fázi vývoje a odhaduje se, že v praxi se výsledky objeví za několik let. „Vše závisí na vývoji legislativním a tržním i na společenské situaci,“ dodává Nyč. Od letošního března je spuštěn projekt TA ČR Trend č. FW03010054 “Recyklace a přeměna stavebního sádrokartonového odpadu na nové stavební výrobky a aplikace s přidanou hodnotou”, který bude ukončen v prosinci roku 2023. Jeho cílem je najít způsob, jak recyklovat odpad ze stavebního, jenž vzniká při novostavbách, rekonstrukcí nebo demolicích.

Hlavním řešitelem je společnost LAVARIS, s.r.o. Fakulta stavební ČVUT v Praze a společnosti KNAUF Praha spol. s r.o. a MORAVOSTAV Brno a.s. stavební společnost. „V tomto projektu bude klíčové efektivně vyřešit separaci SDK od dalších materiálů, které ho kontaminují, jedná se především o hliníkové profily, vruty, armovací tkaninu, PUR pěnu, omítkoviny atd.,“ vysvětluje Pavel Tesárek.

Zdroj: www.prumyslovaekologie.cz