S oudní dvůr EU definitivně zamítl žalobu Rakouska ohledně britské veřejné podpory pro jadernou elektrárnu Hinkley Point C (HPC). Potvrdil tak rozhodnutí Evropské komise, že projekt je v souladu s pravidly EU pro veřejnou podporu.

Veřejná podpora, kterou Evropská komise schválila v říjnu 2014, se týká tří oblastí a bude poskytnuta provozovateli bloku C, tj. dceřiné společnosti EDF  společnosti NNB Generation. Cílem prvního opatření je prostřednictvím rozdílové smlouvy zaručit cenovou stabilitu pro prodej elektřiny vyráběné v jaderné elektrárně HPC. Druhé opatření zaručuje nárok na vyrovnání ze strany státu pro případ předčasného ukončení provozu jaderné elektrárny z politických důvodů. A do třetice Velká Británie poskytne státní záruku za dluhopisy, které vydá provozovatel bloku C.

Rakousko se neúspěšně domáhalo zrušení rozhodnutí Komise u Tribunálu EU. Ten však v rozsudku z července 2018 žalobu zamítl. O zdůvodnění rozsudku jsme psali v bulletinu Energetika v EU. Tribunál mimo jiné uvedl, že Komise se nedopustila pochybení, když měla za to, že Velká Británie je oprávněná definovat rozvoj jaderné energie jako předmět veřejného zájmu, i když tento postoj nesdílí všechny členské země EU.

Soudní dvůr EU byl v opravném prostředku požádán o odpověď na otázku, k níž zatím neexistuje judikatura, zda výstavba jaderné elektrárny může být předmětem veřejné podpory schválené Komisí na základě čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU. Zamítnutím kasačního opravného prostředku Soudní dvůr na tuto otázku odpověděl kladně.

Soudní dvůr EU odmítl jako neopodstatněné jednotlivé argumenty Rakouska vycházející z toho, že výstavba nové jaderné elektrárny nepředstavuje cíl společného zájmu. Dotčené ustanovení SFEU nevyžaduje, aby zamýšlená podpora sledovala cíl společného zájmu. Zároveň Soudní dvůr potvrdil, že při neexistenci zvláštních pravidel pro státní podporu ve Smlouvě o Euratomu jsou pravidla pro veřejnou podporu podle SFEU použitelná v odvětví jaderné energie.

Rozhodnutí Soudního dvora zároveň objasnilo, že Smlouva o Euratomu nevylučuje použití pravidel unijního práva v oblasti životního prostředí v tomto odvětví. Veřejnou podporu pro hospodářskou činnost spadající do odvětví jaderné energie, jejíž přezkum by ukázal, že je v rozporu s pravidly v oblasti životního prostředí, proto nelze prohlásit za slučitelnou s vnitřním trhem.

 

Zdroj: www.cez.cz