Zavedení nového schématu EU ETS v sektorech silniční dopravy a budov s sebou přináší potřebu řešit sociální dopady pro případ, že dodavatelé paliv přenesou část svých uhlíkových nákladů na spotřebitele, tj. uživatele silničních vozidel a domácnosti či mikropodniky využívající topná paliva. Proto Evropská komise zároveň předložila návrh na zřízení Sociálního klimatického fondu.

Nový Sociální klimatický fond bude financován z rozpočtu EU s využitím částky odpovídající 25 % očekávaných příjmů z dražeb povolenek z nového EU ETS (silniční doprava a budovy). Členským státům by tak v letech 2025 až 2032 měl fond poskytnout 72,2 miliard eur. Zároveň by členské státy měly přispět financováním alespoň 50 % celkových nákladů na své sociální akční plány. Využít mohou příjmy z dražeb z nového EU ETS. Sociální klimatický fond by tak mohl mobilizovat 144,4 miliardy eur.

Podíl každého členského státu na čerpání z fondu je uveden v příloze II (návrhu na zřízení Sociálního klimatického fondu). Pro Českou republiku je určen ve výši 2,4 %, což odpovídá 1,735 miliardám eur. Jen pro srovnání: největšími příjemci z fondu by se měly stát Polsko (17,61 %) a Francie (11,2 %).

Členské státy mají možnost z fondu podpořit investice zaměřené na snížení závislosti na fosilních palivech prostřednictvím zvýšené energetické účinnosti budov, dále dekarbonizaci vytápění, vč. podpory obnovitelných zdrojů či přístup k mobilitě a dopravě s nulovými a nízkými emisemi.

Zdroj: www.cez.cz