V souvislosti s nařízením o taxonomii přijala Evropská komise dne 21. dubna delegovaný akt (akt v přenesené pravomoci), který zavádí první soubor screeningových kritérií pro specifikaci hospodářských činností přispívajících ke dvěma environmentálním cílům, a to přizpůsobení se změně klimatu (adaptace) a zmírňování změny klimatu (mitigace).

Screeningová kritéria mají investorům usnadnit určení hospodářských činností, které lze považovat za udržitelné. Delegovaný akt posuzuje odvětví jako je energetika, lesní hospodářství, výroba, doprava a stavebnictví. V oblasti energetiky stanovil jako aktivity podstatně přispívající k environmentálním cílům adaptace a mitigace veškerou výrobu tepla a energie bez fosilních paliv, která emituje méně než 100 g CO2/kWh (kromě výroby elektřiny z jaderné energie). Za udržitelnou je tak považovaná výroba elektřiny a tepla ze solární a větrné energie, dále vodní elektrárny s kapacitou větší než 5 MW, geotermální energie a také skladování, přenos a distribuce elektřiny či využití odpadního tepla ze zařízení pro vytápění a chlazení. Výroba vodíku se klasifikuje jako udržitelná, pokud jsou emise nižší než 3 t CO2 na tunu vodíku. Což zahrnuje výrobu vodíku elektrolýzou z čisté elektřiny (včetně elektřiny vyrobené z jádra) a také vodík vyrobený ze zemního plynu s technologiemi zachytávání uhlíku (CCS).

Výroba elektřiny z jaderné energie a zemní plyn jako přechodná technologie nebyly v této fázi do delegovaného aktu zahrnuty.

Evropský parlament a Rada nyní mají čtyři měsíce (s možností prodloužení až na šest měsíců) na případné připomínky. Návrh delegovaných aktů pro zbývající environmentální cíle Komise zveřejní do konce letošního roku.

Zdroj: www.cez.cz