Zástupci evropských institucí dosáhli nad ránem dne 21. dubna prozatímní politické dohody ohledně klimatického zákona. Nařízení, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality EU do roku 2050, se stane východiskem pro právní předpisy na příštích 30 let.

Portugalskému předsednictví se podařilo v dostatečném předstihu před připravovaným balíčkem Fit for 55, který Komise hodlá zveřejnit v červnu, a navíc těsně před klimatickým summitem USA dosáhnout dohody evropských institucí ohledně navýšení emisního cíle EU do roku 2030.

Vyjednavači Rady EU a Evropského parlamentu se shodli na čistém snížení emisí (emise po odečtení jejich pohlcení) do roku 2030 nejméně o 55 % ve srovnání s úrovní z roku 1990, a to s jasným stanovením příspěvku ke snižování a pohlcování emisí. Klimatický závazek bude plněn kolektivně a členské státy se na něm budou podílet v duchu spravedlnosti a solidarity.

I když Evropský parlament nedosáhl na svůj vytoužený cíl 60% snížení emisí, uplatnil během jednání v trialogu řadu svých dalších požadavků, které přispějí k průběžnému sledování trajektorie snižování emisí i přehledu o jejich pohlcování.

V souvislosti s cílem do roku 2030 vyjednavači upřednostnili reálné snižování vyprodukovaných emisí před jejich pohlcováním a stanovili limit 225 Mt ekvivalentu CO2 pro započtení (pohlcených emisí) do čistého emisního cíle. Zároveň se dohodli, že revize relevantní legislativy (LULUCF) se zaměří na navýšení celkového objemu pohlceného uhlíku do roku 2030. Tzv. propad uhlíku by tak mohl být větší než 300 Mt ekvivalentu CO2, což by odpovídalo emisnímu cíli snížení o 57 %.

Evropský parlament dále uplatnil svůj návrh na zavedení emisního rozpočtu. Podle předběžné dohody zveřejní Komise orientační emisní rozpočet EU na období 2030 až 2050, a to včetně základní metodiky výpočtu. Tento rozpočet stanoví celkový objem čistých emisí skleníkových plynů (vyjádřeno ekvivalentem CO2), které mohou být v tomto období vyprodukovány, aniž by byly ohroženy závazky EU vyplývající z Pařížské dohody. Vyjednavači také dohodli postup stanovení průběžného emisního cíle do roku 2040 v závislosti na orientačním emisním rozpočtu či závazek k negativním emisím po roce 2050.
V neposlední řadě trialog podpořil parlamentní návrh na vytvoření Evropské vědecké poradní rady v otázkách klimatických změn (European Scientific Advisory Board on Climate Change), kterou bude tvořit 15 odborníků různých národností (resp. maximálně 2 z jednoho členského státu) s mandátem na čtyři roky. Úkolem tohoto nezávislého orgánu bude poskytovat vědecké posouzení opatření EU v oblasti klimatu, vč. emisního rozpočtu, a sledovat jejich koherenci s klimatickým zákonem a závazky EU z Pařížské dohody.

Prozatímní dohoda ohledně klimatického zákona nyní podléhá formálnímu schválení v Evropském parlamentu a Radě. Nařízení bude následně zveřejněno v Úředním věstníku EU a vstoupí v platnost.

Zdroj: www.cez.cz