Přenesení pravomoci na Evropskou komisi, aby formou delegovaných aktů přijímala trajektorii snižování emisí skleníkových plynů na období 2030 až 2050, není v souladu se Smlouvou o fungování EU.

V březnu letošního roku představila Komise návrh klimatického zákona, který mj. stanoví závazný cíl EU dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality hospodářství a zmocňuje Komisi, aby trajektorii snižování emisí přijímala formou delegovaných aktů. Návrh právního rámce EU pro klima nyní musí projít standardním legislativním procesem v Radě a v Evropském parlamentu.

Zprávu Evropského parlamentu připravuje ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) švédská europoslankyně Jytte Gutelandová (S&D). Otázku přenesené odpovědnosti zpravodajka konzultovala s právní službou Evropského parlamentu. Parlamentní legislativci dospěli k závěru, že zmocnění Evropské komise k vydávání delegovaných aktů v souvislosti s nastavením trajektorie pro snižování emisí není v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU.

Na Komisi lze přenést pravomoc přijímat nelegislativní akty s obecnou působností, kterými se doplňují prvky legislativního aktu, a to prvky nepodstatné. Akt v přenesené pravomoci pak může vstoupit v platnost pouze tehdy, nemáli ve stanovené lhůtě Evropský parlament nebo Rada námitky.

Tento proces může fungovat pouze u nekontroverzních záležitostí, což neplatí pro stanovení trajektorie pro dosažení klimatické neutrality, která je zásadním prvkem nařízení o právním rámci pro klima s podstatnými dopady na evropské hospodářství, včetně sektoru energetiky, automobilového průmyslu, či stavebnictví. Proti návrhu přenesení pravomoci na Komisi v souvislosti s trajektorií se již v Evropském parlamentu vyslovila frakce EPP. Také v Radě se návrh setkal s četnými výhradami členských zemí, včetně ČR.

Zpravodajka Gutelandová hodlá zprávu předložit podle původního harmonogramu, aby o ní výbor ENVI mohl hlasovat v červenci.

 

Zdroj: Bulletin Energetika v EU 04_2020