Dne 30. dubna Evropská komise zve-řejnila návrh delegovaného aktu, kte-rým zřizuje platformu pro rozvoj obnovi-telných zdrojů. Tato platforma usnadní statistické převody energie z obnovitelných zdrojů mezi členskými zeměmi EU.

Potenciál pro obnovitelné zdroje energie není ve všech regionech EU stejný. Směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (2009/28/EC) proto členským zemím EU nabídla možnost využít mechanismu spo-lupráce. Členské země, které předpokládají, že se jim nepodaří naplnit své závazné cíle, tak mohou navýšit svůj podíl obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím společných projektů, podpůrných schémat či statistických převodů mezi členskými státy. Na druhé stra-ně země s výhodnějšími přírodními podmín-kami a s dostatečným podílem obnovitelných zdrojů mohou získat finanční prostředky za převedené množství energie. V případě statistického převodu se jedná o účetní po-stup, při kterém se žádná skutečná energie nepřevádí.

První dohody o statistickém převodu byly uzavřeny v roce 2017 a několik dalších v roce 2020. Pro usnadnění uzavírání do-hod mezi členskými státy, navrhuje nyní Evropská komise zřídit novou platformu pro rozvoj obnovitelných zdrojů, která bude sledovat energetický mix jednotlivých států a jejich zájem o nákup nebo prodej statistic-kých převodů. K dispozici budou i vzorové dohody pro režimy přenosu.

Platforma by měla být spuštěna ještě v letošním roce. Návrh delegovaného aktu podléhá režimu zpětné vazby, ve kterém měly zúčastněné strany možnost vyjádřit své připomínky k navrhovanému textu. Ná-sledně, v návaznosti na vyjádření Rady a Evropského parlamentu se předpokládá, že delegovaný akt vstoupí v platnost ve tře-tím čtvrtletí letošního roku.

Zdroj: www.cez.cz