E vropská komise dne 19. února představila strategie zaměřené na digitální transformaci, data a umělou inteligenci.

Sdělení ohledně formování digitální budoucnosti EU má za cíl hledat rovnováhu mezi potřebnými inovacemi a potřebami a právy lidí, a to včetně zajištění rovného a transparentního trhu či ekologické transformace. Komise v této souvislosti uvádí, že v příštích pěti letech se zaměří na tři hlavní oblasti, a to na technologii, která bude respektovat práva a potřeby lidí, na spravedlivou a konkurenceschopnou ekonomiku a na otevřenou, demokratickou a udržitelnou společnost. Navazující návrhy na vytvoření jednotného trhu s daty a zajištění rozvoje umělé inteligence jsou prvními kroky k těmto cílům a mají zajistit rozvoj bezpečných systémů zpracování dat a umělé inteligence.

Sdělení k evropské strategii pro data nastiňuje komplexnost správy digitálních technologií a využívání dat. Společná pravidla EU by měla zajistit jednotný trh s daty a jejich volný pohyb v rámci EU i napříč odvětvími, a to při zajištění ochrany osobních údajů, ochrany spotřebitele a v souladu s pravidly hospodářské soutěže. Hodnota dat spočívá v možnosti jejich využití, přičemž tento zdroj lze replikovat, tj. sdílet. Proto Komise usiluje o zajištění dostupnosti dat a jejich sdílení, a to i mezi soukromým a veřejným sektorem. Zdůrazňuje přitom, že přístup k využívání dat umožní podnikům i veřejnému sektoru lepší rozhodování.

Rozvoj informačních a komunikačních technologií (ICT) má značný potenciál v mnoha odvětví (včetně energetiky, chytrých budov či mobility a dopravy) a je rozhodujícím faktorem pro novou strategii EU udržitelného rozvoje a dosažení klimatické neutrality. Snížit svoji uhlíkovou stopu a navýšit energetickou účinnost bude muset i samotný sektor ICT. Datová centra a infrastruktury ICT by měly dosáhnout klimatické neutrality do roku 2030.

Vytvoření společného datového prostoru v odvětví energetiky může usnadnit jeho dekarbonizaci. V této souvislosti Komise hodlá předložit strategii pro inteligentní sektorovou integraci (Q2, 2020), přijmout prováděcí akt (2021/2022), který stanoví požadavky na interoperabilitu a nediskriminační postupy pro přístup k údajům a bude vycházet ze směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou ((EU) 2019/994) a dále zváží opatření ke zlepšení interoperability v chytrých budovách s cílem zvýšit jejich energetickou účinnost (Q4, 2020).

Bílá kniha předkládá návrhy na podporu umělé inteligence v Evropě při současném dodržování základních práv. V rámci příštího rozpočtového období EU navrhuje Komise podpořit rozvoj společného evropského datového prostoru v klíčových odvětvích, jako jsou průmyslová výroba, Zelená dohoda, mobilita či zdraví, z programu Digitální Evropa (2 miliardy eur) a rozvoj umělé inteligence z programu Horizont Evropa (15 miliard eur).

Evropská komise vyzývá zúčastněné strany, aby se k problematice nakládání s daty a umělé inteligence vyjádřily. Konzultace jsou otevřené do 19. května 2020.

 

Zdroj: ENERGETIK EU 02/2020