Vzkaz všem business lídrům a stakeholderům

Jestliže máte při čtení tohoto reportu dojem, že zítřek bude prakticky stejný jako dnešek, tak tento text není pro vás. Tento report je hlášením o změně, a to dokonce o naléhavé změně, která začíná teď.

Nepřeháním, když říkám, že toto je jeden z nejsrozumitelnějších, nejvíce vpřed hledících a nejpragmatičtějších reportů, které jsem doposud četl. Report, který byl vyvíjen v průběhu posledních dvou let ve spolupráci s více než 40 lídry globálního businessu, podpořenými silnou externí revizní komisí, stavějící na původním reportu Vize 2050 z roku 2010.

Náš svět čelí třem neodkladným globálním výzvám: klimatické nouzi, ztrátě přírodního bohatství a rostoucím nerovnostem. Každá z nich sama o sobě může zúžit manévrovací prostor lidstva i planety, stejně jako povolení k provozu v případě podnikání. A jestliže máme najít jednu věc, kterou nás všechny naučila pandemie COVID, pak je to míra, s jakou jsou tyto výzvy vzájemně propojené.

Potřebujeme dlouhodobou společnou vizi: Do roku 2050 zajistit svět, ve kterém, v mezích naší planety, žije 9+ miliard lidí se zajištěnou kvalitní životní úrovní.

. Dosažení této poměrně snadno formulovatelné vize vyžaduje transformaci všeho, na čemž jsme vyrostli: energie se musí dekarbonizovat; materiály musí být cirkulární; potraviny musí být produkovány udržitelně a rovnoměrně a musí zaručit zdravé stravování.

Potřeba transformovat systémy je oprávněně koncept, o kterém v rámci udržitelnosti mluví každý; teď je ale třeba ho podložit činy. Teď nebo nikdy. Proto se tento report zaměřuje na devět cest systémových transformací popsaných v aplikovatelném formátu. Měl by ovlivnit strategický podnikatelský program pro tuto dekádu. A měl by vás inspirovat k větší pozornosti a ambicím na cestě vaší firmy a pomoci vám formovat agendu pro transformaci vaší firmy.

Tento report není obvyklým „řítíme se do pekel přístupem“ k udržitelnosti. Naopak: Nabízí světu podnikání praktické rady, a tím vytváří řadu příležitostí. Mimo to pevně věřím, že inovativní a osobitá část tohoto reportu může pomoct lídrům z celého světa, aby změnili své mentální nastavení a nasměrovali jej vstříc dlouhodobé odolnosti, vstříc regenerační přístup k businessu a konečně vstříc přetvoření kapitalismu. Transformace našeho globálního systému bude vyžadovat více než jen inženýry, kteří vylepší produkt a služby, které podnikání produkuje.

Nejvíce zlomovým z těchto posunů mentálního nastavení je ten týkající se přetvoření kapitalismu. Tento posun zajistí, že ekonomický systém, naše stimuly, globální účetní standardy a ohodnocení tržního kapitálu už nebudou založené pouze na finančním výkonu podnikání, ale budou zahrnovat dopad na planetu a lidi jako součást toho, jak definujeme úspěch a jak určujeme hodnotu firmy. Posun ke kapitalismu zaleženému na pravých hodnotách pro všechny zrychlí proměnu vstříc 9+ miliardám lidí s dobrou životní úrovní žijícím v mezích planety rychleji než cokoli jiného.

Toto je pro mě strhující vyhlídka, i když vím, že to není vyhlídka jednoduchá. Nicméně, až už se vám to líbí nebo ne, všichni jsme nyní součástí změny v rámci podnikání hrajícímu vůdčí roli v transformaci vstříc Vizi 2050, spolupracujícímu s vládami, regulatorními orgány, investory a všemi lidmi. Ve WBCSD jsme připraveni vás v tomto ohledu podpořit jakkoli budeme moct.

Nyní je ten čas na přeměnu, čas na přehodnocení systémů, čas na vytvoření pravých hodnot. Počítám s vámi, že se k nám připojíte na rozhodující cestě naší generace.

S přáním všeho dobrého,
Peter Bakker, prezident WBCSD

 


O tomto reportu

Představujeme si svět, ve kterém do roku 2050, v mezích naší planety, žije 9+ miliard lidí se zajištěnou kvalitní životní úrovní.

WBCSD tuto vizi poprvé uvedla v přelomovém reportu z roku 2010. Ten byl společným úsilím 29 členských firem WBCSD ze 14 odvětví, odrážející vhled dalších více než 200 společností a externích stakeholderů v 20 zemích. Vize se zabývala budoucí podobou udržitelného světa, otázkou, jak takový svět vytvořit a podobou role, kterou by mělo podnikání v této otázce hrát.

Report dal jasně najevo, že pro zajištění dostatku potravy, pitné vody, zdravotnických potřeb, přístřeší, mobility, vzdělávání a zdraví pro odhadovaných 9+ miliard lidí žijících na planetě Zemi do roku 2050 bude třeba drastických změn, tak, aby všichni dosáhli na kvalitní životní úroveň v mezích toho, co naše malá, křehká planeta může poskytnout, obnovit a doplnit.

Tento report nastínil cestu pro dosažení Vize 2050, která zahrnovala 2 časové rámce. 2010-2020 jako „pubertu“, dynamické a energetické formující období během něhož by se vynořili, soutěžili spolu a vyvíjeli se nové myšlenky a přístupy tak, aby nakonec pomohly položit základy „času na přeměnu“ od 2020-2050, kdy by těžce vybojované myšlenky a vztahy pomohly přeměnit naše podnikání, ekonomiky a společnosti ve velkém měřítku.

Po 10 letech je jasné, že „puberta“ zdaleka není u konce. Přeměna se zatím nekoná. Zatímco mnoho stavebních kamenů už je dnes položených ve formě Cílů udržitelného rozvoje (SDG’s) nebo Pařížské dohody, změna neprobíhá s požadovanou rychlostí ani v měřítku, v jakém bychom si přáli. Jsme svědky nárůstu bezprecedentních globálních hrozeb a v klíčových ekologických a společenských otázkách se ocitáme na bodu zlomu, v průběhu příští dekády tedy před sebou máme jedinečný, avšak rychle se zužující okruh příležitostí jednat. Věci mají dostatečnou rychlost na to, aby se hnuly. Tím, co musíme urychlit, je naše snažení.

V tomto kritickém bodě se 40 členských společností WBCSD spojilo dohromady, aby zrevidovali Vizi 2050. Tyto společnosti pracovaly dva roky, za pomoci externí revizní komise vedoucích světových myslitelů a široké škály stakeholderů napříč globální sítí WBCSD, aby aktualizovali původní vizi a posunuly základní čáru pro podnikové vedení v budoucím desetiletí.

Tento report je vyústěním těchto snah. Vyzdvihuje:

  • Sdílenou vizi: nové, jasné vyjádření naší vize 2050 a nastavení toho, jak bude v praxi vypadat její dosažení.
  • Cesty k přeměně: různé cesty nastiňující klíčové posuny potřebné v devíti hlavních oblastech podnikatelských aktivit a nezbytné podnikatelské kroky, které budou v příštích deseti letech hnacím motorem pokroku.
  • Základní posuny v myšlení: nové a převratné způsoby myšlení, které budou třeba pro vytvoření základů přeměny vyložené v našich „cestách“.
  • Klíče pro pochopení a odemknutí přeměny: srozumitelnost ohledně toho, co systémová přeměna znamená, jak k ní dochází a jakou roli podnikatelé mohou a musí hrát.

Tato aktualizace Vize 2050 je navržena tak, aby světu podnikání pomohla naplnit jeho celkový potenciál a společenskou odpovědnost. Poskytujíc podnikatelům rámec, který mohou využít k řízení přeměny, zaručující 9+ miliardám lidí žít v mezích planety s kvalitní životní úrovní.

Tento report není zamýšlen jako normativní, závazný plán nebo návrh, ale spíše jako kostra, na kterou se může nabalovat pozitivní a inspirativní agenda, kterou může podnikatelské komunita využít ke spojení sil a urychlení přeměny. Míří na poskytnutí kolektivního a komplexního porozumění přeměny, kterou svět nezbytně a naléhavě potřebuje; poskytnutí obecného narativu pro podnikatelské lídry, stavějícímu na příležitostech a podnikatelské realitě; a naposled poskytnutí zdroje, který mohou společnosti využít jako páku pro informování o svých udržitelném plánování a podnikatelských strategiích.