Evropská komise

  • Evropská komise dne 19. 3. 2020 přijala dočasný rámec, který členským státům umožní využívat veškerou flexibilitu předpokládanou podle pravidel EU pro státní podporu v souvislosti s vypuknutím choroby COVID-19. Dočasný rámec by měl členským státům umožnit, aby podniky měly k dispozici dostatečnou likviditu. Stanoví pět druhů podpory: (1) přímé granty, selektivní daňové výhody a zálohy, (2) státní záruky na bankovní úvěry, (3)  subvencované veřejné úvěry, (4) záruky pro banky, které zprostředkovávají státní podporu (5) krátkodobé pojištění vývozních úvěrů. Rámec bude fungovat do prosince 2020.
  •  Evropská komise dne 19. 3. 2020 zveřejnila svoji cestovní mapu pro navýšení cíle snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030, a to ze současného cíle nejméně 40 % na 50 % až 55 % ve srovnání s rokem 1990. Návrh klimatického zákona ukládá Komisi, aby na základě posouzení dopadů prozkoumala možnost vyššího cíle a do září 2020 nový cíl navrhla Radě a Evropskému parlamentu. Současně se zveřejněním cestovní mapy Komise zahájila první konzultaci otevřenou do 15. 4. 2020.
  •  Evropská komise dne 18. 3. 2020 zveřejnila návrh právní dohody o budoucím partnerství EU a Spojeného království. V souladu s politickým prohlášením, na němž se EU a Spojené království dohodly v říjnu 2019, tento návrh převádí do právního znění směrnice pro jednání, které členské státy schválily v Radě pro obecné záležitosti dne 25. února 2020.Text slouží jako podklad pro jednání se Spojeným královstvím a má napomoci v těchto jednáních dosáhnout pokroku. Spojené království naznačilo, že předloží několik textů týkajících se některých prvků budoucího vztahu mezi EU a Spojeným královstvím, které jsou nastíněny v politickém prohlášení. Vzhledem k vývoji v souvislosti s šířením viru COVID-19 vyjednavači EU a Spojeného království v současnosti zkoumají alternativní způsoby, jak pokračovat v jednáních, včetně možného využití videokonferencí.
  •  Evropská komise dne 17. 3. 2020 schválila investiční balíček v hodnotě více než 1,4 miliardy eur z prostředků EU na 14 velkých infrastrukturních projektů v sedmi členských státech, konkrétně v Česku, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku a Španělsku. Částkou téměř 37 milionů eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj bude podpořena stavba nového vedení mezi Přešticemi a Vítkovem v Plzeňském a Karlovarském kraji.

Rada EU

  • Velvyslanci členských zemí EU dne 19. 3. 2020 schválili návrh nařízení ohledně opatření k mobilizaci investic do zdravotní péče a dalších hospodářských odvětví členských států v souvislosti s pandemií Covid 19. Tato investiční iniciativa (Response Investment Initiative) umožní nasměrovat 37 miliard eur z kohezních fondů na řešení důsledků krize způsobené pandemií koronaviru. Komise nebude vyžadovat vrácení nevyčerpaného předběžného financování za rok 2019 z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského Sociálního fondu (ESF) a Fondu soudržnosti (CF), což představuje zhruba 8 miliard eur investiční likvidity.  Zároveň opatření umožní přístup ke koheznímu financování ve výši 29 miliard eur  (v celé EU) na rok 2020.
  •  Velvyslanci členských zemí EU dne 19. 3. 2020 dále schválili legislativní návrh na rozšíření působnosti Fondu solidarity na mimořádné události v oblasti veřejného zdraví. Pro nejvíce postižené členské země bude v roce 2020 k dispozici až 800 milionů eur.