Evropská komise

  • Evropská komise dne 17. 9. 2020 v rámci strategie pro udržitelný růst na rok 2021 představila pokyny pro realizaci facility na podporu oživení a odolnosti, prostřednictvím které by mělo být rozděleno 672,5 miliard eur úvěrů a grantů. Komise členským státům výrazně doporučuje, aby do svých plánů na podporu oživení a odolnosti zahrnuly investice a reformy v oblasti energie (zavádění čistých technologií), renovace (zvýšení energetické účinnosti budov), dobíjení (pro oblast dopravy), propojení (vč. optických sítí a sítí 5G) či modernizace. Uzávěrka pro předložení plánů na podporu oživení a odolnosti je 30. 4. 2021. Nicméně členským státům se doporučuje, aby první verze těchto plánů předkládaly počínaje 15. 10. 2020.
  • Evropská komise dne 17. 9. 2020 představila plán na zvýšení klimatických cílů EU, konkrétně navrhuje snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 55 % ve srovnání s rokem 1990. V této souvislosti předkládá soubor opatření požadovaných pro všechna hospodářská odvětví (vč. průmyslu, dopravy, budov či zemědělství) a avizuje revize klíčových právních předpisů. Po posouzení dopadů Komise hodlá předložit legislativní návrhy do června 2021, vč. revize schématu EU ETS, LULUCF, úpravy nařízení o sdílení úsilí snižování emisí, revize směrnice o EE a směrnice o OZE a zpřísnění emisních standardů pro silniční vozidla.
  • Evropská komise dne 17. 9. 2020 vyhlásila výzvu k podání návrhů (v hodnotě 1 miliardy eur) na výzkumné a inovační projekty financované z programu Horizont 2020 s cílem reagovat na klimatickou krizi. Mezi tematické oblasti patří i zvýšení ambicí v oblasti klimatu, čistá, cenově dostupná a bezpečná energie, průmysl pro čisté a oběhové hospodářství, budovy účinně využívající energii a zdroje, udržitelná a inteligentní mobilita, či nulové znečištění, životní prostředí bez toxických látek.

Evropský parlament

  • Evropský parlament na plenárním zasedání dne 16. 9. 2020 přijal svoji pozici ohledně Fondu pro spravedlivou transformaci (JTF), a to poměrem hlasů 417 pro, 141 proti a 138 europoslanců se hlasování drželo. Evropský parlament podpořil využití finančních prostředků JTF na investice do projektů v oblasti zemního plynu pro regiony vysoce závislé na těžbě a spalování uhlí, ropy z břidlic nebo rašeliny, pokud jsou v souladu s taxonomií, přinesou významné snížení skleníkových plynů a splňují některé další podmínky. Zároveň europoslanci podpořili vytvoření mechanismu ekologického odměňování pro státy, které své emise skleníkových plynů snižují nejrychleji a princip omezení národního přídělu z JTF na 50 % pro státy, které se dosud na národní úrovni nezavázaly ke splnění klimatické neutrality do roku 2050.
  • Evropský Parlament dne 16. 9. 2020 přijal legislativní stanovisko k rozhodnutí Rady o vlastních zdrojích, které stanoví zdroje příjmů pro víceletý finanční rámec. Ve svém stanovisku europoslanci zdůraznili, že nové vlastní zdroje by měly přinejmenším pokrýt náklady spojené s plánem oživení. Navrhují např. zavedení daní, které by platily podniky či nadnárodní společnosti znečišťující životní prostředí.
  • Evropský parlament dne 17. 9. 2020 schválil zprávu z vlastní iniciativy (INI) ohledně maximalizace potenciálu energetické účinnosti budov EU. Zpráva, kterou vypracoval irský europoslanec Ciarán Cuffe (Zelení), předchází iniciativu renovační vlna, kterou Komise hodlá předložit v říjnu. Europoslanci požadují zavedení a postupné zvyšování standardů energetické náročnosti v rámci revize směrnice o energetické účinnosti (EED) a energetické náročnosti budov (EPBD) tak, aby právní předpisy byly sladěny s ambicemi v oblasti klimatu.