• Evropská komise dne 30. 10. 2020 zveřejnila pracovní dokument (Commission Staff Working Document) shrnující výsledky hodnocení pravidel státní podpory přijatých v rámci balíčku modernizace státní podpory. Hodnocení dospělo k závěru, že celkově jsou systém a pravidla kontroly státní podpory vhodné pro daný účel. Jednotlivá pravidla však budou vyžadovat určité přizpůsobení, zejména s ohledem na Zelenou dohodu, průmyslovou strategii EU a digitální strategii. Mezi pokyny o veřejné podpoře, u kterých Komise plánuje revizi do konce roku 2021, patří pokyny v oblasti životního prostředí a energetiky, sdělení IPCEI (důležité projekty společného evropského zájmu), příslušná ustanovení GBER (nařízení o blokových výjimkách), pokyny k regionální podpoře či rámec VaVaI (výzkum, vývoj a inovace).
  • Evropská komise dne 28. 10. 2020 předložila návrh směrnice EU, která zajistí, aby pracovníci v Unii byli chráněni přiměřenými minimálními mzdami, jež jim umožní důstojný život bez ohledu na to, kde pracují. Jsou-li minimální mzdy nastaveny na přiměřenou úroveň, nemají pouze pozitivní sociální dopad, ale přinášejí také širší ekonomické výhody, neboť snižují nerovnost v odměňování, pomáhají udržet domácí poptávku a posilují motivaci k práci. Přiměřené minimální mzdy mohou rovněž pomoci snížit rozdíly v odměňování žen a mužů, neboť minimální mzdu pobírá víc žen než mužů. Návrh rovněž pomáhá chránit zaměstnavatele vyplácející svým pracovníkům důstojné mzdy tím, že zajišťuje spravedlivou hospodářskou soutěž.
  • Evropská komise dne 26. 10. 2020 zahájila veřejnou konzultaci o začlenění udržitelnosti do rámce správy a řízení společností. Veřejná konzultace je otevřená 8. 2. 2020. Udržitelnost v rámci správy a řízení společností má zajistit, aby vedení podniků při svých obchodních rozhodnutích bralo v úvahu dopady na životní prostředí, sociální, lidské a ekonomické dopady a aby se zaměřilo spíše na dlouhodobou udržitelnou tvorbu hodnot než na krátkodobý finanční zisk.