Evropská komise

  • Evropská komise zveřejnila dne 5. 11. 2020 hospodářskou prognózu EU. V důsledku druhé vlny pandemie Covid-19 se očekává, že ekonomika EU v letošním roce klesne o 7,4 %, načež v roce 2021 vzroste o 4,1 % a v roce 2022 o 3 %. Neočekává se, že se produkce v eurozóně ani v EU v roce 2022 vrátí na úroveň před pandemií. Hospodářský dopad pandemie se v rámci EU značně liší a totéž platí o vyhlídkách oživení. To odráží šíření viru, přísnost opatření v oblasti veřejného zdraví přijatých s cílem zabránit jeho šíření, odvětvové složení národních ekonomik a sílu vnitrostátních politických reakcí.

Rada EU, Trialog

  • Německé předsednictví Rady a vyjednavači Evropského parlamentu dosáhli dne 5. 11. 2020 předběžné dohody o novém obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie. Režim podmíněnosti je součástí balíčku opatření souvisejících s příštím víceletým finančním rámcem a plánem na podporu oživení. V případě, že některá z členských zemí poruší zásady právního státu, mohou jí být pozastaveny platby z unijního rozpočtu. Podle kompromisní dohody budou členské státy o návrhu Komise na případné pozastavení plateb hlasovat kvalifikovanou většinou.
  • Velvyslanci členských států EU se dne 4. 11. 2020 dohodli na částečném mandátu Rady pro jednání s Evropským parlamentem o revidovaném návrhu Komise na program InvestEU. Klíčovým prvkem revidovaného návrhu je zavedení nového pátého okna pro strategické evropské investice. Rada také zakotvila schéma spravedlivé transformace jako druhý pilíř mechanismu spravedlivé transformace. Evropský parlament by měl svoji pozici přijmout během listopadového plenárního zasedání.