Evropský parlament

  • Na společné schůzi Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) a Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) dne 22. 11. 2018 přijali europoslanci zprávu k návrhu Komise na zřízení nástroje pro propojení Evropy (CEF) na období 2021 až 2027. Europoslanci navrhují navýšení rozpočtu CEF (oproti návrhu Komise) na 43,85 miliard eur, přičemž 33,51 miliard by mělo být určeno na projekty v dopravě, 7,68 miliard eur na projekty z oblasti energetiky a 2,66 miliard na digitalizaci. Finanční prostředky z CEF mají podpořit přeshraniční projekty. V oblasti energetiky má podpora směřovat na propojení elektrické sítě, skladování energie, či zavádění chytrých sítí.  Europoslanci požadují, aby 60 % z rozpočtu CEF bylo investováno do projektů, které mají souvislost s klimatickou změnou. O návrhu zprávy nyní bude hlasovat plenární zasedání Evropského parlamentu.
  • Výbor pro právní záležitosti (JURI) dne 20. 11. 2018 přijal zprávu k návrhu Komise na směrnici o ochraně osob informujících o porušování právních předpisů EU. Zpráva, kterou  vypracovala europoslankyně Virginie Roziere (S&D), byla přijata drtivou většinou (22 hlasů pro, 1 se hlasování zdržel). Europoslanci se shodli, že členské státy musí zajistit, aby soukromý i veřejný sektor vytvořil vhodné externí a interní informační kanály. Sdělené informace budou považované za důvěrné, osoba může informovat anonymně a směrnice poskytne informátorům ochranu. Předpokládá se, že členské státy přijmou společnou pozici na Radě pro spravedlnost a vnitřní věci ve dnech 6. – 7. 12. 2018.

Trialog

  • Evropský parlament, Rada a Komise dne 20. 11. 2018 dosáhly politické dohody o rámci EU k prověřování přímých zahraničních investic. Zástupci evropských institucí podpořili plán na vytvoření mechanismu k prověřování zahraničních investic, který podporuje výměnu informací mezi členskými státy a možnost upozornit na případy, které vyvolávají určité obavy. Komisi mechanismus umožňuje, aby zaujala stanoviska v případech týkajících se několika členských států, nebo pokud by investice mohla ovlivnit projekt nebo program v zájmu celé EU. Členské státy si mohou zachovat své stávající prověřovací mechanismy, přijmout nové nebo mohou i nadále fungovat bez těchto vnitrostátních mechanismů (v současnosti takové mechanismy má 14 členských států). Evropská komise zřídila pracovní skupinu pro koordinaci s členskými státy, která v oblasti přímých zahraničních investic identifikuje společná strategická témata vyvolávající obavy a hledá vhodná řešení.
  • Zástupci Evropského parlamentu, Rady a Komise dne 22. 11. 2018 dosáhli politické dohody ohledně návrhu Komise na rizikovou připravenost v odvětví elektřiny. Podle nového nařízení členské státy zavedou nástroje pro prevenci, připravenost a řízení krizových situací v oblasti dodávek elektřiny. Text nařízení nyní musí formálně schválit Evropský parlament a Rada. Následně bude nařízení zveřejněno v Úředním věstníku a vstoupí v platnost. Jedná se o pátý legislativní návrh z balíčku Čistá energie pro všechny Evropany, který prošel politickou dohodou v rámci trialogu.