Evropská komise

  • Evropská komise dne 10. 12. 2020 předložila návrh nařízení, ohledně baterií a odpadních baterií. Komise navrhuje závazné požadavky pro všechny baterie uváděné na trh EU, což se týká celé řady aspektů jako např. používání odpovědně získaných materiálů, omezení používání nebezpečných látek, povinného minimálního množství recyklovaných materiálů, uhlíkové stopy, výkonnosti, trvanlivosti a označování, jakož i splnění cílů v oblasti sběru a recyklace.
  • Evropská komise dne 9. 11. 2020 představila Strategii udržitelné a inteligentní mobility spolu s legislativním akčním plánem.  Komise ve strategickém dokumentu nastiňuje ambiciózní cíle pro všechny druhy dopravy a předkládá celou škálu opatření, která mají podpořit ekologickou a digitální transformaci dopravního systému EU, a to včetně rozšíření schématu EU ETS na všechny druhy dopravy či podpory vozidel, plavidel a letadel s nulovými emisemi, podpory zavádění obnovitelných a nízkouhlíkových paliv a související infrastruktury.
  • Evropská komise dne 9. 12. 2020 zahájila evropský klimatický pakt, celounijní iniciativu vyzývající občany, komunity a organizace k účasti na opatřeních v oblasti klimatu. Evropský klimatický pakt je otevřená, inkluzivní a vyvíjející se iniciativa zaměřená na ochranu klimatu, která vyzývá k výměně informací o změně klimatu a zhoršování životního prostředí a o způsobech, jak tyto existenční hrozby řešit. V počáteční fázi bude prioritní důraz kladen na opatření zaměřená na čtyři oblasti: zelené plochy, zelenou mobilitu, energeticky účinné budovy a zelené dovednosti.

Evropská rada

  • Evropská rada dne 11. 12. 2020 dosáhla dohody ohledně navýšení klimatických cílů EU do roku 2030. Vedoucí představitelé členských států EU se shodli na závazném cíli 55% snížení emisí skleníkových plynů ve srovnání s rokem 1990, který bude plněn kolektivně, přičemž se na něm budou podílet všechny členské státy. Započteny budou i emise absorbované využíváním půdy a lesů. Finální text závěrů Evropské rady potvrzuje respektování volby energetického mixu a výběru nejvhodnějších technologií pro dosažení kolektivního cíle, vč. přechodných. Zároveň požaduje reformu EU ETS, včetně vyváženosti příjemců finančních prostředků z Modernizačního fondu.
  • Evropská rada dne 10. 12. 2020 dosáhla shody ohledně mechanismu podmíněnosti ochrany finančních prostředků z rozpočtu EU a nástroje Next Generation. Vedoucí představitelé členských států se shodli, že finanční zdroje EU musí být chráněny proti jakémukoliv druhu podvodu, korupce a střetu zájmů. Finální text závěrů Evropské rady dále upřesňuje dodatečné podmínky, vč. uplatnění mechanismu podmíněnosti až po případném podání žaloby k Soudnímu dvoru EU na neplatnost nařízení o ochraně rozpočtu EU a zapracování relevantních požadavků, které by z rozsudku vyplývaly. Uplatňování mechanismu má také respektovat jeho podpůrný charakter, vč. vyčerpání všech ostatních postupů v rámci práva EU. Dohoda ohledně mechanismu podmíněnosti tak otevírá cestu k přijetí celého balíčku víceletého finančního rámce EU na období 2021 až 2022.
  • Evropská rada dne 10. 12. 2020 dosáhla shody ohledně režimu podmíněnosti ochrany rozpočtu EU a nástroje Next Generation. Vedoucí představitelé členských států se shodli, že finanční zdroje EU musí být chráněny proti jakémukoliv druhu podvodu, korupce a střetu zájmů. Závěry Evropské rady upřesňují dodatečné podmínky pro uplatnění mechanismu podmíněnosti. Po případném podání žaloby k Soudnímu dvoru EU na neplatnost nařízení o ochraně rozpočtu EU budou do pokynů a metodiky pro posuzování dodržování zásad právního státu zapracovány relevantní požadavky, které by z rozsudku vyplývaly. Samotné nařízení (které je součástí rozpočtového balíčku) se použije ode dne 1. 1. 2021 a opatření se použijí pro nový víceletý finanční rámec (VFR), vč. Next Generation EU. Dohoda ohledně režimu podmíněnosti tak otevírá cestu k přijetí celého balíčku VFR na období 2021 až 2027.