Revize směrnice o zdanění energetických produktů a elektřiny má za cíl harmonizovat zdanění energie s politikami EU v oblasti energetiky a klimatu, odstranit zastaralé výjimky a snížené sazby, které v současnosti podporují využívání fosilních paliv, a podpořit čisté technologie.

Aktualizace směrnice o zdanění energií zavádí novou strukturu daňových sazeb na základě energetického obsahu a environmentálních vlastností paliv a elektřiny, tj. zdanění je primárně stanovené na čisté výhřevnosti energetického produktu (eur/GJ) a sekundárně na obsahu uhlíku.

Energetické produkty a elektřina jsou podle typů seskupeny do obecných kategorií, vč. specifikace energií, na které se návrh nevztahuje (např. koncové zdanění tepla). Nový systém by tak měl zajistit, že nejvíce znečišťující paliva budou zdaněna nejvíce. Elektřina by měla patřit mezi nejméně zdaněné zdroje energie, aby se podpořilo její využívání, zejména v dopravě.

Nastavení minimální úrovně zdanění zůstává zachováno. Členské státy si mohou stanovit vlastní sazby za podmínky dodržení minimálních sazeb. Navrhované minimální sazby budou od 1. ledna 2024 každoročně upravovány na základě údajů Eurostatu o spotřebitelských cenách.

Návrh rozšiřuje základ daně tím, že do působnosti směrnice zahrnuje více produktů a odstraňuje některé současné vnitrostátní výjimky a snížení sazeb. Určité snížené sazby však budou možné i do budoucna, jako například u elektřiny nebo pokročilých energetických produktů.

V rámci aktualizace směrnice o zdanění energií Komise rovněž navrhuje možnost, aby členské státy osvobodily od daně zranitelné domácnosti. Domácnosti, které se nacházejí pod hranicí 60 % národního mediánu ekvivalentního disponibilního příjmu mohou být od daně osvobozeny nejvýše na dobu deseti let od vstupu směrnice v platnost.

K přijetí revidovaného znění směrnice bude v Radě EU zapotřebí jednomyslné schválení.

Zdanění energetických produktů a elektřiny je v současné době na úrovni EU harmonizováno směrnicí z roku 2003. S ohledem na časový odstup od přijetí původní směrnice a aktuální změny v oblasti klimatickoenergetické politiky Skupina ČEZ podporuje snahu o přizpůsobení legislativy novým výzvám v souvislosti s přechodem na klimatickou neutralitu do roku 2050.

Oblast harmonizace vnitrostátních právních předpisů týkajících se nepřímých daní patří mezi záležitosti, které členské státy považují za citlivé a o kterých proto v Radě hlasují jednomyslně. Vzhledem k široké míře diskrece při zdanění energií a energetických produktů na úrovni členských států je žádoucí princip jednomyslnosti zachovat.

Skupina ČEZ považuje za sporné řešit osvobození zranitelných domácností nastavením výjimek v rámci této směrnice. Zohlednění aspektů energetické chudoby by nemělo být předmětem daňové politiky EU a jednotlivých členských států, ale mělo by být výhradně řešeno prostřednictvím vnitrostátních sociálních politik.

Zdroj: www.cez.cz