Evropská komise zveřejnila dne 11. září pracovní dokument týkající se zdanění v oblasti energií. Komise konstatuje, že směrnice o zdanění energetických produktů a elektřiny z roku 2003 není v souladu s klimatickoenergetickými cíli EU.

Komise dochází k závěru, že vzhledem k vývoji technologií, trhu s energiemi, či ke změně legislativního rámce i politických cílů EU za posledních patnáct let neodpovídá směrnice o zdanění z roku 2003 současnému vývoji v oblasti klimatu a energetiky. Ustanovení směrnice jsou částečně v souladu s úsilím o větší využívání obnovitelných zdrojů energie a o zvýšení energetické účinnosti. Méně už zohledňují snižování emisí skleníkových plynů, diverzifikaci energetických zdrojů a energetickou bezpečnost a nezávislost. Jako hlavní nedostatek Komise identifikovala minimální úroveň zdanění obsahu CO2 v energetických produktech, při výrobě elektřiny a v dopravě a kritizuje příliš mnoho výjimek v rámci působnosti směrnice. Do určité míry také chybí sladění oblasti zdanění CO2 se schématem EU ETS.
Komise dále uvádí, že s ohledem na rozsáhlé a rozdílné využívání volitelného daňového osvobození členskými státy, ztrácí směrnice přidanou evropskou hodnotu. Komise se nyní hodlá zaměřit na sběr informací o provádění směrnice na vnitrostátní úrovni a vyhodnocení její účinnosti.

Agenda přizpůsobení daňové politiky klimatickým ambicím spadá do zeleného portfolia prvního místopředsedy Timmermanse. Vzhledem ke skutečnosti, že fiskální politika je v pravomoci členských států EU, je pro změnu daňových pravidel nutný jednomyslný souhlas v Radě. Předepsané jednomyslnosti se však často nedá dosáhnout. Proto Komise s cílem umožnit větší efektivitu při rozhodování již navrhla změnu hlasování v Radě v oblasti zdanění energií (více viz dubnový bulletin Energetika v EU). Tomu se ale doposud většina členských států, včetně České republiky, brání. Navíc i k takové změně může dojít (v souladu s článkem 192 odst. 2 Smlouvy o fungování EU) pouze na základě jednomyslného rozhodnutí členských států EU v Radě.

 

Zdroj: Bulletin Energetika > EU