Evropská centrální banka (ECB) zveřejnila zjištění prvního zátěžového testu ekonomiky s ohledem na změny klimatu. Předběžné výsledky ukazují jasný ekonomický přínos včasné reakce. Závěrečné vyhodnocení zátěžového testu, včetně posouzení odolnosti bankovního sektoru s ohledem na přechod na nízkouhlíkové hospodářství, bude zveřejněno v prvním pololetí roku 2021.

Evropská centrální banka (ECB) posuzuje s výhledem na příštích 30 let odolnost finančních institucí eurozóny vůči rizikům, které přinášejí klimatické změny. Do testu začlenila zhruba čtyři miliony společností po celém světě a 2000 bank. V rámci zátěžového testu probíhá analýza různých scénářů klimatických podmínek a relevantních politik.

Dopad klimatických rizik na ekonomickou a finanční stabilitu se liší od běžně posuzovaných rizik standardního hospodářského cyklu. Ke změně klimatu dochází pomalu po dlouhou dobu s potenciálně nezvratnými důsledky. Modelové scénáře proto musí vyjasnit vzájemné působení hospodářství a změn klimatu a také, do jaké míry je v dlouhodobém horizontu ovlivňuje politika prevence a mitigace.
Klimatická rizika pro ekonomiku a finanční sektor jsou obvykle rozdělena do dvou kategorií: tzv. fyzické riziko, resp. přímý ekonomický dopad přírodních rizik jako jsou extrémní povětrnostní jevy či povodně. Jejich vliv může vést např. ke krátkodobému přerušení výrobního procesu či případně až k neúspěchu v podnikání.

Druhým rizikem je načasování transformace, kdy opožděné, ale i unáhlené zavedení politik v oblasti klimatu může mít negativní dopad na některá průmyslová odvětví s vysokou intenzitou uhlíku.
Předběžná zjištění ukazují, že včasné přijetí relevantních politik a opatření v oblasti klimatu je ekonomicky výhodné. Krátkodobé náklady na transformaci jsou podstatně nižší než náklady vyplývající z klimatických změn ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.

ECB nyní hodlá přijmout řadu dalších kroků, které naváží na předběžná zjištění. Závěrečné vyhodnocení zátěžového testu, včetně promítnutí změn solventnosti společností na zranitelnost bankovního sektoru, bude zveřejněno v prvním pololetí příštího roku. Případný pokles bonity tak může motivovat bankovní i finanční instituce, aby své investice směrovaly k méně rizikovým společnostem.

Dopady probíhající změny klimatu májí vliv na obchodní rozhodnutí některých finančních institucí již nyní. Největší francouzská pojišťovna AXA má v úmyslu ukončit poskytování služeb pro RWE AG, a to mimo jiné kvůli obavám souvisejícím s uhelným provozem společnosti a pomalými opatřeními ke snížení uhlíkové stopy.

Zdroj: www.cez.cz