Evropská komise má za cíl do roku 2030 mobilizovat až jeden bilion eur v investicích pro dosažení klimatickoenergetických cílů a spravedlivé energetické transformace. Své záměry představila Komise 14. ledna ve sdělení k investičnímu plánu pro udržitelnou Evropu.

Ve sdělení Komise představuje své legislativní i nelegislativní iniciativy v oblasti financování energetické transformace, jakož i pro veřejnou podporu a udržitelné finance. Hlavním nástrojem pro dosažení avizované alokace v hodnotě bilionu eur je rozpočet EU, který by měl tvořit přibližně polovinu z cílové částky. InvestEU, nový nástroj navazující na Evropský fond pro strategické investice, by měl prostřednictvím garancí mobilizovat až 280 miliard eur klimatických investic. Mechanismus spravedlivé transformace (Just transition mechanism) by pak měl v příští dekádě přispět cca 150 miliardami eur. V rámci něj je

Zdroj: Evropská komise

kromě Fondu pro spravedlivou transformaci předpokládána i podpora prostřednictvím finančních nástrojů EIB a půjček pro veřejný sektor. Členské státy by měly přispět 114 miliard eur z příspěvků přidělených EU ze strukturálních fondů.
Komise neplánuje pro InvestEU nebo mechanismus spravedlivé transformace další hodnocení dopadů, investiční potřeby mají být identifikovány v rámci evropského semestru, přezkumu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí, národních energetickoklimatických plánů a v jednotlivých plánech pod relevantní sektorovou legislativou.

Na sdělení by mělo navazovat hned několik iniciativ. Pro lepší kontrolu skutečné udržitelnosti vykonaných investic plánuje Komise v druhé polovině letošního roku představit novou strategii pro udržitelné finance, včetně metody pro kontrolování udržitelnosti (sustainability proofing) a pravidel pro zelené veřejné zakázky. Pokyny k principu energy efficiency first by rovněž měly být zveřejněny ještě v roce 2020. V roce 2021 pak Komise cílí na vydání nových pokynů pro veřejnou podporu v energetice a životním prostředí, které by měly například zjednodušit procesy schvalování veřejné podpory pro uzavírání uhelných dolů, umožnit i podporu prostřednictvím „funding gap“, zjednodušit podporu renovace budov a menších spotřebitelů a upravit podmínky pro podporu centrálního zásobování teplem.

 

Zdroj: Bulletin Energetika > EU