Necháváme hlasy firem slyšet – TOP ZPRÁVY PRO COP22

WBCSD podporuje rychlé zavedení Pařížské dohody. Tuto implementaci je nutné urychlit skrze politické hlasy, efektivní ekonomické mechanismy a silné vedení ze strany firem. Musíme pokračovat ve spolupráci, která uvedla Pařížskou dohodu do pohybu. Dosáhnout ambicí této dohody a zavést ji v požadovaném měřítku dokážeme jedině společným úsilím. WBCSD volá po následujícím:

 • Politické hlasyvčetně plánu na snižování emisí a s tím souvisejících nařízení a právních předpisů, které budou v průběhu času dále zlepšovány a rozšiřovány:
  WBCSD a naše Globální síť bude usnadňovat dialog mezi podniky a zákonodárci na národní úrovni s cílem posílit NDCs (Nationally Determined Contributions) a přispívat k UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) díky osvědčeným postupům, harmonickým pravidlům a společné cestě k vrcholu.
 • Efektivní ekonomické mechaniymy jako je globální, robustní a smysluplné stanovení cen za uhlík, odstranění dotací na fosilní paliva a poskytnutí dodatečných zdrojů financování klimatu:
  WBCSD může přispět informacemi o nejúčinnějších cenových mechanismech uhlíku a jejich vazeb, které usnadní přechod k nízkouhlíkové budoucnosti.
 • Silné vedení ze strany firem skrze globální partnerství s cílem urychlit strukturální transformaci, technologické změny a inovace, jakož i ambiciózní opatření na úrovni podniků:
  Členové WBCSD se již ujali vedení pomocí rozšiřování řešení prostřednictvím Low Carbon Technology Partnerships initiative (LCTPi) s cílem maximalizovat obchodní příležitosti a minimalizovat rizika vytvořené změnou klimatu. Řešení problému změny klimatu je klíčem k dosažení cílů udržitelného rozvoje.

TOP ZPRÁVY PRO ZÁKONODÁRCE

Uvolnění potenciálu NDCs k nízkouhlíkovým řešením a inovacím

 1. Zhodnotit a posílit NDCs, abychom dosáhli jejich nejvyšší možné úrovně
 • Zvýšit snižování emisí v příštích 2 letech s cílem zajistit souhrnný efekt odpovídající ujednání v Pařížské dohodě – výrazný poklesu pod 2°C nebo 1,5°C.
 • Zajistit širší oblast včetně:
  • Cíle spojené se spotřebou energie, časovým rozvrhem obnovitelných zdrojů energie a zvýšení energetické účinnosti v průběhu příštích 4 let
  • Plán de-karbonizace dopravního systému
  • Plány na zlepšení inteligentního zemědělství a zalesňování
  • Plány na nízkouhlíková města a energeticky úsporné budovy
  • Plány na vývoj a zavádění technologií pro ukládání oxidu uhličitého
  • Přizpůsobivé plány na zvýšení odolnosti a přispívání k SDGs
 • Spolupracovat s podniky, navrhnout a implementovat NDCs k odstranění překážek pro inovace a technologické přechody; a řídit hloubkovou transformaci systému a strukturální změny v rámci rozvinutých i rozvíjejících se ekonomik.
 1. Zřídit transparentní a harmonizovaný UNFCCC mechanismus na podporu společné cesty k vrcholu na globální úrovni
 • Dohodnout se na standardizovaných lhůtách pro všechny NDCs v souladu s pětiletým spuštěním hodnotícího cyklu v roce 2020, s použitím stejných základů.
 • Zahrnout podnikání v diskusích o využití standardizovaných metod pro účtování, vykazování a ověřování.
 • Sdílet pokyny pro osvědčené postupy pro vysoce výkonné NDCs k úspěšné implementaci dalších NDCs.

Zvýšit finanční prostředky na investici do budoucnosti s nízkými emisemi uhlíku

 1. Zvýšit veřejné a soukromé investice
 • Navrhnout financování plánů na změnu klimatu, kde dodatečné finanční zdroje přispívají k dosažení cíle 100 miliard USD / do roku 2020
 • Usnadnit zapojení soukromého sektoru na GCF radě i na úrovni jednotlivých zemí „pákovým efektem“ a zesílit úroveň soukromých kapitálových toků.
 1. Realizovat smysluplné cenové mechanismy uhlíku (článek 6)
 • Zajistit obsáhlé a vzájemně se doplňující cenové mechanismy oxidu (například uhlíkové daně, tržní mechanismy, normy nebo kombinace těchto a jiných vhodných mechanismů) k přesměrování investice na nízko-uhlíková řešení.
 • Zajistit soudržné předpisy mezi národními a regionálními trhy s uhlíkem a vyrovnání mezi různými systémy s jasnými globálními pravidly s cílem na globální pokrytí, aby se zabránilo narušení ekonomické deformace a únikům uhlíku.
 • Vytvořit globální tržní mechanizmy v mezinárodní letecké a námořní dopravě.
 1. Stanovit jasné lhůty pro odstranění dotací na fosilní paliva

TOP ZPRÁVY PRO ŘEDITELE FIREM

Byznys vede přechod na ekonomiku s nízkými emisemi uhlíku. WBCSD využívá síly spolupráce k implementaci řešení v širším měřítku. Podniky mohou dojít dále a rychleji, pokud budou pracovat společně.

Již více než 170 firem a 70 partnerů se připojilo k Low Carbon Technology Partnerships initiatives (LCTPi). Žádná jiná iniciativa firem nemá tak velký rozsah a možný dopad jako LCTPi. 102 společností se zavázalo k LCTPi a je připraveno přejít k realizaci. Více než 1500 obchodních zástupců a politiků přispělo k formování řešení v mezinárodních rozhovorech vedených na klíčových rozvíjejících se trzích v průběhu roku 2015 a 2016. Sledujeme průběh LCTPi a budeme prezentovat výsledky při každém setkání COP. Musíme zvýšit činnost na všech trzích. Apelujeme na více společností, aby se k nám připojili.

 1. Připojte se k Low Carbon Technology Partnerships initiative (LCTPi)

 • Připojte se do jedné z 8 LCTPi skupin: obnovitelná energie; pohonné hmoty s nízkým obsahem uhlíku; nízkouhlíková nákladní doprava; cement; chemikálie; energeticky účinné budovy; lesy a chytré zemědělství. Sdílejte osvědčené postupy a spolupracujte na smysluplných řešeních prostřednictvím regionálních a globálních dialogů i platforem LCTPi.
 1. Investujte do nových technologií, rozvoje dovedností a nízkouhlíkových řešení

 • Přesměrujte investice do nízkouhlíkových řešení kompatibilních s 2°C směrem.
 • Rozvíjejte organizační kapacitu pro zavádění nových technologií a obchodních modelů nízkouhlíkových řešení.
 • Využijte vnitřních cen uhlíku jako větší motivace k investicím do nízkouhlíkových řešení a jako nástroj pro řízení rizik k prezentaci různorodých projektů.
 1. “Dodržte své sliby” a nastavte firemní cíle s cílem podnítit změnu na podnikové úrovni

 • Přijímejte vědecky podložené postupy k dalšímu pochopení, jak můžete snížit emise na úrovni firem, pomocí učení se z dalších přístupů, počínaje rozsahem 1 a 2 emise a s vybranými obchodními jednotkami nebo zeměmi.
 • Vypracujte akční plány pro zvýšení přizpůsobivosti a odolnosti v celém dodavatelském řetězci a přispívejte k SDGs.

 

Kontakty: Maria Mendiluce (mendiluce@wbcsd.org), Elise Buckle (buckle@wbcsd.org)